อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ (Strategy Consultant)

การศึกษา

ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (M.Eng) จาก Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A

ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (D.Eng), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, กองทัพบก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- ประสบการณ์ไม่น้อย 15 ปี ในด้าน

  -การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

  -การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

  - และ อื่นๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

   ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

   - กองทัพบก 

   - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

   - และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ 

   - เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

   - สามารถคอปอเรชั่น

   - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

   - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)

   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   - มหาวิทยาลัยเกริก

   - ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   - สำนักงาานคณะกรรมการอาหาร และยา (กระทรวงสาธารณสุข) 

   - และอื่นๆ อีกหลายแห่ง


  • Students
    94
  • Courses
    1
  • Reviews
    4