การศึกษา

ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (M.Eng) จาก Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A

ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (D.Eng), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, กองทัพบก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- ประสบการณ์ไม่น้อย 15 ปี ในด้าน

  -การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

  -การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

  - และ อื่นๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

   ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

   - กองทัพบก 

   - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

   - และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ 

   - เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

   - สามารถคอปอเรชั่น

   - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

   - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)

   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   - มหาวิทยาลัยเกริก

   - ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   - สำนักงาานคณะกรรมการอาหาร และยา (กระทรวงสาธารณสุข) 

   - และอื่นๆ อีกหลายแห่ง


  • Students
    94
  • Courses
    1
  • Reviews
    4