Mihreteab Habtemariam

Christ Influence

ኣብ ሰሊሆም ቤተክርስቲያን ኢማራትስ ከም ጓሳ ማሕበር ኣብ ምግልጋል ይርከብ። ብናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ስነመለኮት፤ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ መጽናዕትን ኣገልግሎትን ናይ ዲፕሎማ፤ ዲግሪ፤ ማስተርስ ከምኡውን ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ተማሂረ እየ። ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ብቀጻሊ እንዳወሰኽኩ ምኻድ ጽምኣተይ እዩ። ከምኡውን ነቲ ካብ ኣምላኽ ብልግሲ ዝተቐበልክዎ ጸጋ ንካልኦት ከካፍል ሓላፍነተይ ከም ዝኾነ ይኣምን። ካብቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ጀሚሩ ብፍልጠት ብምርዳእን ብምትግባርን ቃል ኣምላኽ እንዳወሰኽና ክንከይድ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዝጠቅም ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይኣምን። በዚ ትምህርቲ ክትህነጹን፤ ዝተፈላለዩ ሕቶታትኩም ብምምላስ ግፍሕ ዝበለ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ክህልወና ተስፋ እገብር። 

  • Students
    171
  • Courses
    1
  • Reviews
    7