งานกลุ่มวิชาออกแบบบทเรียนออนไลน์ Computer Education Nakhon Phanom University

เป็น project ในรายวิชา การออกแบบบทเรียนออนไลน์

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับช่องทางในการสื่อสารในชีวิตประจำวันว่า มีอะไรบ้าง  และมีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไร  เช่น
    - การสื่อสารผ่านทางจดหมาย
    - การสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
    - การสื่อสารด้วยถ้อยคำ
    - การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ (ป้ายจราจร สัญญาณไฟ)
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง   และได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร  ทำให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและสรุปความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดังนี้
    - การสื่อสาร  (communication)
    - การสื่อสารข้อมูล  (data  communication)
    - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)
5. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างองค์ประกอบของระบบสื่อสาร  แล้วให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น
    - ข้อมูล (data)
    - ข้อความ (text)
    - รูปภาพ (image)
    - เสียง (voice)
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 21. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จากหนังสือเรียน  แล้วครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูล มีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยผ่านสื่อกลางต่างๆ  ซึ่งสื่อกลางแต่ละแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
2. ให้นักเรียนจับคู่กันตามความสมัครใจ  หรือครูจับคู่ให้ตามความเหมาะสม  แล้วให้ร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างของสื่อกลางทางกายภาพทั้ง 3 ประเภท  แล้วสรุปความรู้ร่วมกัน
3. ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง  สื่อกลางทางกายภาพ  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งครูตรวจ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อกลางการสื่อสารข้อมูล ประเภทสื่อกลางไร้สาย
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง สื่อกลางไร้สาย จากหนังสือเรียน  เมื่อศึกษาจบแล้วให้ทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง สื่อกลางไร้สาย
6. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย  และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
7. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม  กลุ่มละ 4-6 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้ในประเด็นที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - วิธีการถ่ายโอนข้อมูล (การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน / การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม)
    - รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานร่วมกัน  และแบ่งหน้าที่กันศึกษาและสืบค้นความรู้  จากหนังสือเรียนและแหล่งสืบค้นที่เหมาะสม

ชั่วโมงที่ 3-41. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและสืบค้นความรู้จากแหล่งสืบค้นต่างๆ  เพื่อสรุปความรู้
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายรูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม  แล้วให้ทำใบงานที่ 1.4  เรื่อง รูปแบบการสื่อสาร เป็นรายบุคคล
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขภาระงานที่แต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และเขียนแผนผังรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลงในกระดาษแข็งที่ครูแจก  เช่น 
     1) บริษัท ล่องนาวา จำกัด  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง  บริษัทต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้ง่าย  บริษัท ล่องนาวา จำกัด ควรเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
     2) บริษัท สายธาร จำกัด  เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่  และมีบริษัทในเครือหลายบริษัทและในการดำเนินงานของบริษัทจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก บริษัทต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่อยู่ในระยะไกลได้และมีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  บริษัท สายธาร จำกัดควรเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
5. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม   ครูชมเชยในความสามารถและการทำงานกลุ่มที่วางแผนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
6. ครูสรุปรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ  และความเหมาะสมกับการใช้งาน  พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อดี  ข้อเสียของรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น