การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 (Strategic Management 4.0)
3.3 (4 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
94 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 (Strategic Management 4.0) to your Wishlist.

Add to Wishlist

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 (Strategic Management 4.0)

ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร 4.0 ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 : Become Strategic Leader 4.0
3.3 (4 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
94 students enrolled
Price: $20
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 4 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • เข้าใจถึงความจำเป็นของ Strategic Management 4.0
 • เข้าใจความหมายของ Strategy และ Strategic Management
 • เข้าใจความสำคัญของ Strategic Management
 • เข้าใจวิวัฒนาการของ Strategic Management
 • เข้าใจกระบวนการ Strategic Management 4.0
 • เข้าใจหลุมพรางของ Strategic Management
 • นำความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในในการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไ้ด้อย่างมืออาชีพ
View Curriculum
Requirements
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
 • หากมีประสบการณ์ในเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์มาบ้างจะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น
Description

โลกในปัจจุบัน และอนาคต ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ Digital Technology ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมเชิงยุทธ์ศาสตร์ ทั้งในส่วนของสภาวะแวดล้อมภายนอก และสภาวะแวดล้อมทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะระดับความรุนแรงของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น หนทางอยู่รอดอย่างยั่งยืนภายในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ องค์กรทุกรูปแบบจำเป็นจะต้องใช้ "การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 (Strategic Management 4.0)" เพื่อสร้าง "องค์กร 4.0 (Organization 4.0)" ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Driven) ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม 4 มิติ (Four Dimension Innovations) และ ขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ ทุกกระบวนการด้วย Digital Technology (Digital Driven) องค์กรใดๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวไปสู่ "องค์กร 4.0 (Orgazation 4.0)" ด้วยกระบวนการ "การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0 (Strategic Management 4.0)" จะเป็นองค์กรที่รอวันตาย หรือ สูญหายไปจากโลกแห่งการแข่งขันในที่สุด

Who is the target audience?
 • เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ และ นโยบาย/แผน
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
 • นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ
 • ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ Strategic Management
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ที่คิดว่าจะต้องไปทำหน้าที่ในเรื่อง Strategic Planning และ Strategic Management
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
41 Lectures
04:00:49
+
Introduction to Strategic Management 4.0
6 Lectures 52:40

ดร.หนุ่ย คือ ใคร? : องค์ความรู้ และประสบการณ์
12:51

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ด้วย Digital Driven และ Creative Culture
11:16


จาก Thailand 1.0 สู่ Thailand 4.0
08:11

+
ความหมายของ Strategy และ Strategic Management
3 Lectures 10:05
ความหมายของ Strategy
02:59

5 P of Strategy
04:34

5 P of Strategy
1 question

ความหมายของ Strategic Management
02:32

ความหมายของคำว่า "กลยุทธ์"
1 question

ความหมายของ Strategic Management
1 question
+
ความสำคัญของ Strategic Management
2 Lectures 08:07
ความสำคัญ 6 ประการ ของ Strategic Management
04:22

จาก Right Perception สู่ Right Results
03:45

ความสำคัญของ Strategic Management
1 question
+
วิวัฒนาการของ Strategic Management
3 Lectures 18:02
จากยุคโบราณ สู่ ยุคปัจจุบัน
05:14

จากเวอร์ชั่น 1.0 สู่ เวอร์ชั่น 4.0
06:22

วิวัฒนาการของ Strategic Management
1 question

10 Schools of Thought
06:26

วิวัฒนาการของ Strategic Management
1 question

วิวัฒนาการของ Strategic Management
1 question
+
กระบวนการ Strategic Management 4.0
24 Lectures 02:14:49
Strategic Management เป็นเรื่องธรรมชาติ
05:38

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกระบวนการ
06:33

การกำหนด Mission และ Vission
13:48

การกำหนด Mission และ Vision
1 question

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
04:46

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
4 questions

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
1 question

การตรวจสอบปัจจัยภายนอก (PESTEL)
04:26

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
1 question

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
1 question

การตรวจสอบปัจจัยการตลาด (Five Forces Model)
05:13

การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาด
1 question

การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาด
1 question

การตรวจสอบปัจจัยภายใน
06:05

การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อหา Core Competencies
05:32

SWOT Analysis
03:55

SWOT Analysis : ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน
10:02

Strategic Initiatives (1)
05:58

Strategic Initiative (2)
02:33

การกำหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ
02:30

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
06:18

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
08:43

นวัตกรรม 4 มิติ: อีกหนึ่งกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
04:34

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
05:31

Strategy Canvas: แผนภาพสื่อสารการวางกลยุทธ์
02:55

แผนงาน/โครงการรองรับ Strategic Initiatives
03:14

จัดความเร่งด่วน Strategic Initiatives ด้วยตาราง 2x2
04:03

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
04:53

การควบคุม และการประเมินผล
08:11

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
05:09

ความถี่ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
04:19
+
ข้อแนะนำเกี่ยวกับ Strategic Management 4.0
3 Lectures 17:06
ข้อแนะนำในการสร้าง Creative Culture
04:28

การสร้าง Digital Environment ในองค์กร 4.0
06:27

หลุมพรางของ Strategic Management
06:11
About the Instructor
อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
3.3 Average rating
4 Reviews
94 Students
1 Course
ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ (Strategy Consultant)

การศึกษา

ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (M.Eng) จาก Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A

ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมโยธา (การบริหารโครงการ) (D.Eng), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, กองทัพบก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- ประสบการณ์ไม่น้อย 15 ปี ในด้าน

  -การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

  -การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

  - และ อื่นๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

   ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

   - กองทัพบก 

   - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

   - และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ 

   - เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

   - สามารถคอปอเรชั่น

   - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

   - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)

   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   - มหาวิทยาลัยเกริก

   - ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   - สำนักงาานคณะกรรมการอาหาร และยา (กระทรวงสาธารณสุข) 

   - และอื่นๆ อีกหลายแห่ง