SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461

Kurs starego poczciwego SQL. Musisz to znać aby pracować z SQL lub myśleć o egzaminach 70-461, 70-462 i 70-463
4.6 (7 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
35 students enrolled
$25
Take This Course
 • Lectures 34
 • Length 5 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Polish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Polish

Course Description

Ten kurs jest świetnym wyborem dla osób, które chcą lub... muszą rozpocząć przygodę z SQL. Zobaczysz tutaj jak budować zapytania SQL zaczynając od najprostszych poleceń SELECT, wyrażenia WHERE, budowania aliasów itp. Poznasz zasady korzystania z funkcji agregujących oraz przygotowywania danych do dokładniejszych analiz.

Krok po kroku poznasz typy danych wykorzystywane w SQL oraz funkcje z jakich możesz korzystać. Nie ograniczamy się wyłączenie do pokazania, jak te funkcje działają. Pokazujemy też najczęstsze błędy, ich przyczyny i sposoby uniknięcia problemów.

Kiedy znasz już podstawy możesz poznać zasady łączenia danych znajdujących się w różnych tabelach z wykorzystaniem polecenia JOIN oraz podzapytań. 

Kurs jest dość intensywny, ale od czego jest przycisk "pause" i możliwość obejrzenia lekcji jeszcze raz!  Jeżeli w trakcie kursu coś okaże się niejasne, możesz skorzystać z pomocy trenera. 

Ten kurs jest drugim z serii kursów przygotowuących doo egaminów ścieżki MCSA SQL Server ale nie tylko, tj.

 1. 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012
 2. 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
 3. 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Najważniejsze tematy kursu:

 • Polecenie SELECT
 • Wyrażenie WHERE
 • Aliasy kolumn
 • Sortowanie rekordów przez ORDER BY
 • Typy danych: liczby, teksty, data i czas, typ logiczny
 • Funkcje wbudowane: napisowe, daty i czasu, matematyczne, konwertujące i logiczne
 • Wyrażenie CASE
 • Agregacja danych: GROUP BY i HAVING
 • Praca z NULL
 • Wybieranie TOP 10
 • Przygotowanie danych do analizy; ROLLUP, CUBE, GROUPING SET, GROUPING_ID
 • Złączanie tabel - JOIN
 • Stosowanie różnych rodzajów złączeń: INNER, LEFT, RIGHT, CROSS, FULL
 • Podzapytania skalarne
 • Podzapytania zwracające ResultSet
 • Podzapytania skorelowane
 • Korzystanie z EXISTS, ALL, SOME, ANY
 • Zastępowanie podzapytań przez JOIN
 • Operacje na wynikach zwracanych przez zapytania: UNION, INTERSECT, EXCEPT.

ISBN 978-83-945846-2-7

What are the requirements?

 • Zalecane ukończenie kursu Udemy: "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461" lub równoważne umiejętności
 • Zainstalowany SQL Server z przykładową bazą danych AdventureWorks (szczegóły w kursie "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461"
 • Podstawowa wiedza o SQL Server i narzędziach używanych w pracy z tą bazą danych

What am I going to get from this course?

 • Pisać zapytania w języku SQL
 • Filtrować rekordy korzystając z klauzuli WHERE
 • Wybierać i dynamicznie wyliczać kolumny w klauzuli SELECT
 • Sortować rekordy przy pomocy ORDER BY
 • Pracować z wartością NULL
 • Znać poszczególne typy, ich wady, zalety i ograniczenia
 • Konwertować dane między różnymi typami
 • Korzystać z funkcji daty i czasu, napisowych, matematycznych i logicznych
 • Korzystać z funkcji agregujących
 • Filtrować dane zagregowane z wykorzystaniem HAVING
 • Przygotowywać dane do dalszej analizy z wykorzystaniem ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
 • Łączyć dane z wielu tabel przy pomocy JOIN
 • Wybierać właściwy rodzaj JOIN zależnie od okoliczności (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
 • Budować podzapytania skalarne i tabelaryczne
 • Budować zapytania skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystać z wyrażenia EXISTS, SOME, ANY, ALL
 • Łączyć wyniki zapytań korzystająć z UNION INTERSECT i EXCEPT

Who is the target audience?

 • Osoby przygotowujące dane do raportów
 • Przygotowujący się do egzaminów ze ścieżki MS SQL Server, zwłaszcza do egzaminu 70-461
 • Początkujący administratorzy baz danych
 • Administratorzy Windows lub administratorzy aplikacji sporadycznie potrzebujący korzystać z SQL Server
 • Użytkownicy innych baz danych, np Sybase, gdyż większość omawianych funkcjonalności jest zgodna ze standardem ANSI
 • Analitycy, programiści, zaawansowani użytkownicy aplikacji

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: O kursie
03:10

... czyli czego się nauczysz na tym kursie, dla kogo jest przeznaczony i kilka praktycznych wskazówek o tym jak się uczyć. Zapraszam!

Section 2: SELECT
14:41

Tutaj nauczysz się:

 • jak używać SELECT
 • jak wybierać kolumny do wyświetlenia
 • jak pisać zapytania do innej bazy danych niż bieżąca
 • jak korzystać z intellisese
 • jak budować proste filtry z WHERE
 • kilku "best practicies"
12:19

Tutaj nauczysz się

 • budowania wyrażen filtrujących:
 • logicznych AND OR NOT IN
 • porównania > ,>=,<, <=, =, <>
 • kiedy używac nawiasów
09:15

Tutaj nauczysz się

 • stosowanie operatora LIKE
 • znaczenie symbolu % i _
 • wybieranie wartości z zakresu - konstrukcja [a-z]
 • pomijanie wartości - symbol ^
09:25

W tej lekcji:

 • Konkatenacja napisów
 • Praca z NULL
 • Obliczenia matematyczne w klauzuli SELECT oraz w klauzuli WHERE
 • Obliczenia na datach
12:45

Tutaj nauczysz się:

 • jak zmieniać nazwy kolumn, w tym kolumn wyliczanych
 • jak aliasować tabele
 • jak korzystać z aliasów podczas budowania złączeń (operator JOIN)
 • jak korzystając z aliasów unikać błędu "ambiguous column name"
 • jak pisać zapytania aby intellisense podpowiadał nazwy pól
06:22

W tej lekcji

 • Porządkowanie rekordów
 • Porządkowanie rekordów w kolejności malejącej
 • Porządkowanie wg wielu kolumn
 • Korzystanie z aliasów w ORDER BY
Section 3: Typy danych
07:37

W tej lekcji:

 • Co to jest typ danych i gdzie korzystamy z typów
 • Deklarowanie zmiennych i przypisywanie im wartości
 • Typy całkowite: tinyint, smallint, int i bigint
 • Kiedy wybrać poszczególne rodzaje typów danych
05:16

W tej lekcji:

 • Typy CHAR i NCHAR
 • Typy VARCHAR i NVARCHAR
 • Porównanie zastosowań tych typów
05:33

W tej lekcji:

 • Porównanie typów daty i czasu
 • Porównanie typów liczb zmiennoprzecinkowych
 • Omówienie typu logicznego
Section 4: Funkcje TSQL
11:46

W tej lekcji:

 • Funkcja CHARINDEX i LEN
 • Funkcja SUBSTRING
 • Funkcja UPPER i LOWER
 • Funkcja FORMAT
 • Funkcja REPLACE
 • Funkcja REPLICATE
09:47

W tej lekcji:

 • Pobieranie aktualnego czasu
 • Przeliczenie czasu ze względu na strefy czasowe
 • Wyznaczanie fragmentu daty: YEAR, MONTH, DAY, DATEPART i DATENAME
 • Tworzenie daty z wykorzystaniem DATE
 • Obliczenia na datach: DATEADD i DATEDIFF
07:40

W tej lekcji:

 • Funkcja ABS
 • Funkcje CEILING i FLOOR
 • Funkjce POWER, SQUARE, SQRT
 • Funkcja RAND
 • Funkcja ROUND
08:48

W tej lekcji:

 • Wagi typów
 • Funkcje CAST i CONVERT
 • Korzystanie z PARSE i TRY_PARSE
 • Stosowanie ustawień regionalnych do parsowania tekstu
 • Funkcje TRY_CAST i TRY_CONVERT
 • Rozwiązywanie problemów z konwertowaniem typów
05:11

W tej lekcji:

 • Funkcja IIF
 • Funkcja CHOOSE
 • Funkcje ISNUMERIC i ISDATE
Section 5: Rozbudowywanie polecenia SELECT
04:15

W tej lekcji:

 • Zastosowanie wyrażenia CASE
 • Składnia wyrażenia CASE
10:55

W tej lekcji

 • Co to jest funkcja agregująca?
 • Funkcja COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM
 • Grupowanie rekordów podczas obliczania wartości agregowanych
 • Filtrowanie grup z wykorzystaniem,HAVING
 • Stosowanie aliasów w zapytaniach z GROUP BY / HAVING i ORDER BY
17:55

W tej lekcji:

 • Co to jest null, a właściwie czym null nie jest
 • Opcja ANSI_NULLS
 • Wyrażenie IS NULL
 • Funkcja ISNULL i COALESCE - kiedy, którą z funkcji zastosować
 • Przekształcanie wyrażeń tak by używały ISNULL, COALESCE lub CASE
 • Funkcja NULLIF
 • Składanie funkcji ze sobą
06:23

W tej lekcji:

 • Jak unikać wyświetlenie zduplikowanych rekodów - SELECT DISTINCT
 • Jak wyświetlić X pierwszych rekordów - SELECT TOP
 • Uwzględnianie "równych" rekordów - TOP WITH TIES
 • Wybieranie rekordów na "chybił trafił" - TABLESAMPLE
09:23

W tej lekcji

 • Budowanie zestawienia z podsumowaniami z wykorzystaniem ROLLUP
 • Budowanie danych do analiz wielowymiarowych CUBE
 • Samodzielne definiowanie poziomów podsumowania GROUPING SET
 • Porównanie ROLLUP, CUBE i GROUPING SET
 • Typowe zastosowania tych operatorów
06:34

W rej lekcji

 • Jak rozpoznawać, czy rekord odpowiada wartościom agregowanym
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z jednym argumentem
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z listą argumentów
Section 6: Złączenia tabel
09:51

W tej lekcji

 • diagram relacji w bazie danych
 • złaczenie - składnia ANSI-89
 • złączenie - składnia ANSI-92
 • stosowanie aliasów
 • błąd "Ambigous column name"
 • filtrowanie z wykorzystaniem INNER JOIN
11:12

W tej lekcji:

 • Różnice między INNER JOIN a OUTER JOIN
 • LEFT i RIGHT JOIN
 • Zastosowanie OUTER JOIN
 • Częste błędy w zapytaniach z JOIN
13:10

W tej lekcji:

 • Jak łączyć ze sobą dane z wielu tabel na raz
 • Przykład: "Osoby i adresy"
 • Przykład: "Produkty, podkategorie i kategorie"
 • Przykład: "Pracownicy i sprzedaż w kategoriach"
07:05

W tej lekcji:

 • Działanie CROSS JOIN
 • Przykład "Przydział pracowników do terytoriów"
 • Przykład "Planowanie tras ciężarówek"
04:06

W tej lekcji:

 • Działanie FULL JOIN
 • Składnia FULL JOIN
 • Porównanie FULL JOIN z INNER/LEFT/RIGHT JOIN
Section 7: Podzapytania
10:20

W tej lekcji

 • Jak zbudowane są podzapytania skalarne
 • Podzapytanie w SELECT
 • Podzapytanie w kolumnie wyliczanej
 • Podzapytanie w klauzuli WHERE
08:05

W tej lekcji:

 • Problemy z filtrowaniem w oparciu o podzapytania
 • Zastosowanie operatora IN w filtrowaniu opartym o wyniki podzapytania
 • Budowanie zapytania równoważnego do podzapytań z wykorzystaniem JOIN
11:01

W tej lekcji

 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli JOIN
 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli FROM
 • Przykład: Pracownicy z adresami domowymi / Kandydaci z adresami domowymi
 • Przykład: Pracownicy mieszkający w tym samym mieście
09:49

W tej lekcji

 • Co to jest zapytanie skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystanie z podzapytań skorelowanych w klauzuli SELECT i WHERE
 • Zastosowania podzapytań skorelowanych: porównanie cen produktów w podkategoriach, odnajdowanie ostatniej daty sprzedaży, wyszukiwanie pracowników z bonusem przekraczającym średnią 
06:27

W tej lekcji:

 • Podzapytania zwracające informację o istnieniu rekordu lub jego braku - EXISTS
 • Zapytania wymagające sprawdzenia nierówności - ALL, SOME, ANY
 • Równowaźność SOME i ANY
 • Zapytania równoważne do EXISTS, ALL, SOME, ANY niewykorzystujące tych operatorów
05:28

W tej lekcji

 • Jak zastąpić podzapytanie przez JOIN
 • Wady i zalety podzapytań i zapytań korzystających z JOIN
Section 8: Operacje na zwracanych zbiorach danych
08:09

W tej lekcji:

 • Jak połączyć informacje zwracane zz dwóch zapytań w jeden zbiór (result set)
 • Jakie warunki muszą spełniać zapytania ab wykonywać takie połączenie
 • Jakie błędy można napotkać podczas łączenia wyników
 • Jak sortować dane
 • Jak łączyć wyniki 3 i większej ilości zapytań.
08:08

W tej lekcji:

 • Różnice pomiędzy UNION a UNION ALL
 • Wydajność poleceń UNION a UNION ALL
 • Jak zasymulować działanie UNION ALL przy pomocy UNION
 • Polecenie INTERSECT
 • Polecenie EXCEPT
 • Priorytety działań na zbiorach

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Rafał Kraik, Microsoft Certified Trainer

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programista, administrator baz danych, trener i konsultant. Główne specjalności to administracja i programowanie baz danych, automatyzacja z wykorzystaniem PowerShell oraz analiza i prezentacja danych.

Doświadczony trener szkoleń e-learning.

Pracował/pracuje/prowadził szkolenia dla takich firm i instytucji jak ING, IBM, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS i wiele innych...

Ready to start learning?
Take This Course