Learn C Programming language in Marathi
4.7 (33 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
90 students enrolled

Learn C Programming language in Marathi

"C language", the mother of all Programming languages. Roots of C++, Java or PHP you''ll find in C. Learn C in Marathi
4.7 (33 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
90 students enrolled
Last updated 9/2015
Marathi
Current price: $11.99 Original price: $39.99 Discount: 70% off
3 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 11 hours on-demand video
 • 13 articles
 • 32 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to Udemy's top 3,000+ courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • To Make student interview ready
 • To make student ready to understand languages like C++ and Java

 • To remove fear of difficult concepts of C like pointers, 2-D array, String handling, structure and file pointer

 • To make student absolute confident about C language
Course content
Expand all 135 lectures 17:40:46
+ ABC of C
12 lectures 01:27:37

Programming is not a zero-sum game. Teaching something to a fellow programmer doesn't take it away from you. I'm happy to share what I can, because I'm in it for the love of programming. The Ferraris are just gravy, honest..!
John Carmack

प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज शिकायची असली तर कंप्युटरचे बेसीक नॉलेज असणे महत्वाचे. आपण कंप्युटर वापरतो म्हणजे आपल्याला ते आहे अशी तुमची समजूत असेल तरी सुद्धा १०-१२ मिनीटे द्यायला काय हरकत आहे असा विचार करूनच या पहील्या सेक्शन मधील २-३ टॉपीक पहा व ऐका. कदाचीत तुम्हाला माहीत नसलेले कंसेप्ट्स तुम्हाला कळतील अथवा अधिक चांगल्या पद्धतीने कळतील.

Preview 08:14

Here is simple quiz to test yourself and to judge your listening and understanding capacity...!

Simple Quiz
14 questions
I am here to help you. How to contact me
00:26

C language हि फक्त C मध्ये कसा प्रोग्रॅम लिहायचा इतकेच कळण्यासाठी शिकायची नसते. तुम्ही जावा, पीएचपी अथवा अन्य कोणत्याही लॅंग्वेज मध्ये प्रोग्रॅमिंग करणार असला तरी सॉफ्टवेअर म्हणजे नेमके काय, C language चा संबंध आत काही आहे का असे अनेक प्रश्न नंतर पडतात. त्यासाठीच सॉफ्टवेअर व थोडीफार माहीती दिली आहे. सोपी वाटली तरी काळजीपुर्वक ऐका व समजावून घ्या. नक्की तुम्हाला त्याचा उपयोग

Software
08:41

Here is test on fundamental concepts of Software. Some of the questions may be indirectly related with the contents.

Test on Software
15 questions

फेसबुक असो वा व्हॉट्स-अप, तुम्हाला आवडते कारण तुम्ही संवाद साधु शकता. व संवाद साधण्यासाठी कोणत्यातरी भाषेची जरूरी असते. प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज म्हणजे काय तर आपल्याला कंप्युटरशी संवाद साधता येतो. हेच तर या टॉपीक मध्ये समजावून सांगीतले आहे. शिवाय या C लॅंग्वेजचे इतर कंप्युटर लॅंग्वेजशी कसे नाते आहे हे सुद्धा समजावून सांगीतले आहे. ऑपरेटींग सिस्टीम व कंप्युटर लॅंग्वेजचा जवळचा संबंध आहे. म्हणून ऑपरेटींग सिस्टीमचे प्राथमिक ज्ञान सुद्धा येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहा व ऐका. आवडले तर आम्हाला सांगायला मात्र विसरून नका...!

Introduction to Language
11:48

C language शिकायला सुरवात करण्यापुर्वी या सम्राज्ञीचा थोडाफार इतिहास या टॉपीक मध्ये रंजक पद्धतीने. हा पाहीला तर तुम्हाला कळेल C का शिकायची ते...!

Introduction to C Language
21:11

A Simple test on Introduction to C. Take your own time to solve questions. Don't worry if you make a mistake and if your answers turns out to be wrong. You will learn after all know...!

Evaluation on Introduction to C
15 questions

इतिहास पाहील्या नंतर आता वेळ आली आहे ज्या करीता इतका वेळ मी तुम्हाला वाट पहायला लावली. हाच टॉपीक शक्यतो C language च्या पहील्याच दिवशी घेतात. पण नक्की काय चालले आहे तेच कळत नाही. म्हणून मी जाणीवपुर्वक उशीरा घेतला आहे. य टॉपीक मध्ये C programming लॅंग्वेजचे general structure, डेटा टाइप्स, कॉनंस्टंट, व्हेअरेबल्स, किवर्ड्स इत्यादी कोणते आहेत व कसे काम करतात ये शिकवले

Structure of C Language
14:10

Take a quiz on constants, variables, keywords, operators and operands in C language

Quiz on fundamentals of C language structure
15 questions

तुम्ही आत्ता पर्यंत पाहीलेल्या ५ टॉपीक मधील सर्व कंसेप्ट्स वापरून या मध्ये C चा एक प्रोग्रॅम स्टेप-बाय-स्टेप शिकवला आहे. तुम्ही आता प्रोग्रॅमिंग करायला सुरवात करणार आहात. त्यामुळे हा प्रोग्रॅम तुम्ही ऐकला व पाहीला की तुम्ही स्वत: प्रोग्रॅम लिहू शकता.

Sample C Programs
18:37
Quick and Simple Assignments
00:05

Take a challenging quiz here. It will test not your listening ability but reading and comprehending skill as well.

Quiz on first chapter
25 questions
Assignments
01:12
Interview Questions - 1
02:33
RIP Dennis Ritchie
6 pages
Important Resources
00:38
+ Decision Control Structures in C Language
8 lectures 01:16:57

हे करू कि ते करू असा संभ्रम अनेकवेळा पडतो पण निर्णय घ्यायलाच लागतो. हे निर्णय मात्र त्यावेळच्या प्राप्त परिस्थितीवर अवलंबून असतात. सी programming मध्ये मात्र या साठी Decision Control Structure दिले आहे. पहिल्या chapter मध्ये आपण चार प्रकारची Control Structures आहेत असे सांगितले. त्यामधील हे दुसरे Control Structure. या ठिकाणी ओळख

Introduction
09:25

जर-तर वर जर हे आयुष्य असेल तर C Language कशी अपवाद असेल. If कंट्रोल स्ट्रक्चर हे त्या मधील पहिले.

if control structure
16:21

Take a refreshing test on if control structure in C

Quiz on if control structure in C
6 questions

if decision control मध्येच किरकोळ फेरफार केलेले पण mutually exclusive conditions ज्यावेळी असतात त्यावेळी उपयुक्त असणारे हे control structure आहे.

if...else control structure
12:51

Attempt this tricky questions on if-else control structure in C

Test on if-else control structure in C
6 questions

निर्णय घेताना एकाच condition वर न घेता अनेक conditions वर घ्यावी लागत असेल तर conditions चे nesting करावे लागते. हेच तरं या टॉपिक मध्ये घेतले आह. छान गोष्ट सांगितली आहे ती सुद्धा ऐका तुमच्या साठी महत्वाची आहे

Nesting of if...else control structure
05:57

डेनीस रिची नी बहूतेक आळशी programmers साठी अशा प्रकारच्या operators ची व्यवस्था करून ठेवली असावी. गमतीचा भाग सोडुन द्या पण परीस्थिती प्रमाणे नेस्टींग ज्यावेळी हाताबाहेर जाते त्यावेळी मात्र हे operators मात्र मदतीला धावून येतात…!

Logical operators in C
16:29

Take a mind twisting test on logical operators in C

Test on logical operators in C
2 questions

फक्त C नाही तर C++ आणी Java language ने कॉपी केलेल्या अनेक कन्सेप्ट पैकी हा एक उपयोगी कन्सेप्ट. सरळ, साधा, छोटा कोड Decision Control Structure मध्ये अनेक वेळा असतो. त्यावेळी हा कामाला येतो

Ternary operators in C
14:02

Take an exhausted test on decision control structure in C

Final test on decision control structure in C
6 questions
Assignments
01:08
Interview Questions - 2
00:44
+ Loop Control Structures in C Language
10 lectures 45:43

एखादी वस्तु अथवा घटना पुन्हा-पुन्हा होण्याऱ्या प्रक्रीयेमध्ये अडकली की आपण लुप मध्ये अडकली असे म्हणतो. प्रोग्रॅमिंग मध्ये सुद्धा हाच शब्द वापरतात. कदाचीत प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेजमधून सुद्धा तो जगाने नेहमीच्या वापरासाठी घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...! कोड लिहीतांना आपल्याला कोडचा एखादा भाग पुन्हा-पुन्हा रन करायचा असेल तर दोन मार्ग C language मध्ये डेनीस ने दिले आहेत. यातील एक मार्ग म्हणजे लुप कंट्रोल स्ट्रक्चर. या पुर्वी आपण Sequential Control Structure व Decision Control Structure पाहीली आहेत. Loop Control Structure हे तिसरे Control Structure. या ठिकाणी फक्त ओळख...!

Introduction
01:48

३ वेगवेगळ्या प्रकारचे लुप जरी डेनीस ने दिले असले तरी सर्व लुप मध्ये काही कॉमन पार्ट आहेतच. हेच कॉमन पार्ट या टॉपीक मध्ये आहेत. हा टॉपीक समजला तर पुढील तीन लुप समजायला सोपे जाइल. ऐका व पहा मात्र काळजीपुर्वक कारण दिसायला व समजायला सोपा पण प्रोग्रॅमिंग करतांना तुम्हीच लुप मध्ये अडकू शकता...!

Parts of Loop
03:24

Simple test

Test on parts of loop
1 question

३ लुप पैकी हा पहीला. While loop मध्ये while हा किवर्ड आहे. कसा लिहायचा व कसा वापरता येइल ते syntax व sample program द्वारे समजावून सांगीतले आहेच...!

while loop in C
09:15

प्रोग्रॅमर्स community मध्ये popular असलेला हा लुप. सिंटॅक्स व प्रोग्रॅमच्या सहाय्याने समजावून सांगीतला आहे. पण हे सर्व ऐकतांना व समजावून घेतांना तुम्ही व्हीडीओ पॉझ करून simultaneously एखादा C चा कंपायलर वापरून प्रोग्रॅम लिहू शकता...

for loop in C
05:09

C शिकतांना जरा दुर्लक्षीत होणारा, while लुप मध्येच थोडेफार फेरफार केलेला हा लुप...! खरं तर C शिकतांना हा दुर्लक्षीत राहीला तरी Data Structure शिकतांना या लुपची आठवण का होते हे मला सुद्धा न उलगडलेले कोडेच आहे...!

do...while loop in C
02:04

Test on loops is seemingly loophole...!

Test on loops in C
1 question

लुप शिकुन झाले. पण अनेक वेळा परीस्थीती अशी येते की एका लुप च्या आत दुसरा लुप किंवा त्याच्या आत अजून एक लुप लिहावा लागतो. या प्रकारालच nesting of loop म्हणतात. छान गोष्ट सांगीतली आहे जाता जाता... तात्पर्य महत्वाचे आहे ते लक्षात

Nesting of loops in C
08:00

break आणी continue हि दोन महत्वाची स्टेटमेंट्स सी मध्ये आहेत. त्यांचा उपयोग कसा करायचा हे मी या ठिकाणी शिकवले आहे. कधी करायचा हे मात्र तुम्हाला अनुभवावरून शिकावे लागेल...!

break and continue statements in C
09:49

तुम्हाला झालेल्या लुपचाच वापर करून पण थोडाचा फेरफार करून एक स्पेशल पद्धतीने कसा लुप लिहीता येतो हे या ठिकाणी प्रोग्रॅमद्वारे शिकवले आहे. लॉजीक समजावून घ्या. नंतर तुमच्या requirement प्रमाणे तुम्ही वापरू शकता. Data Structure मध्ये तुम्हाला याचा उपयोग नक्की

Special loop in C
05:10

Here is one more challenging quiz to test yourself... so hold the breath...!

Chapter Quiz
1 question
Assignments
1 page
Interview Questions - 3
01:04
+ Case control structure in C Language
5 lectures 11:29

डेनीस ने लॅंग्वेज design करतांना प्रोग्रॅमरला कमीतकमी कोणत्य-कोणत्या सुविधा द्याव्या लागतील याचा काळजीपुर्वक विचार केला होता. Switch case control structure हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण...! खरयं की नाही ते तुम्हीच ठरवा व्हिडीओ पाहू

Introduction
02:55

सोपं वाटत असल्यामुळे दुर्लक्षीत जाणारं असल तरी या control structure शिवाय Data Structure मधील अनेक प्रोग्रॅम सोडवता येत नाहीत. पण पहा कसा सिंटॅक्स गमतीशीर आहे ते...!

Syntax of menu driven programming
03:20

switch case चा वापर करून एक सोपा प्रोग्रॅम घेतला आहे या ठिकाणी

Sample Program on menu driven programming
02:21

switch case चा वापर कसा सुद्धा करता येतो. पहा हा प्रोग्रॅम. तुम्ही सुद्धा चकीत होणार नक्की.

Special Program on menu driven programming
02:53

Here is one more mysterious quiz...!

Chapter Quiz
3 questions
Assignments
1 page
+ Functions in C Language
8 lectures 40:05

काही कामं आपण स्वत: करतो. पण ती वाढायला लागली की दुसऱ्या कडून करून घेतो. त्यासाठी मात्र दुसरा ते काम व्यवस्थीत करेल याची खात्री बाळगूनच ते ठरवतो. C मध्ये सुद्धा एकच भला मोठ्ठा प्रोग्रॅम लिहीण्याच्या ऐवजी प्रोग्रॅम वेगवेगळ्या modules मध्ये divide करण्याची कल्पना डेनीस ने मांडली ती function च्या माध्यमातून. त्याचीच ही ओळ

Introduction
05:39

आत्तापर्यंत आपण printf, scanf सारखी फंक्शंन्स कॉल केली. पण त्याच प्रमाणे आपण सुद्धा स्वत:ची फंक्शन्स लिहु शकतो. तुम्ही ज्या कंपनीत काम कराल त्या ठिकाणी तर तुम्हाला हेच काम करावे लागणार आहे.

Types and categories of functions in C
02:00

स्वत:च फंक्शन लिहायचं पण कसं लिहायचं हे या ठिकाणी समजावून सांगीतल आहे.

Function calling mechanism in C
11:35

C शिकायला सुरवात होते आणी वर्गात प्रोग्रॅम लिहीतांना void main किंवा int main लिहायला सांगतात. ते नक्की काय असतं...? त्याचा अर्थ काय असतो...? नाही लिहीला तर काय होतं...? कशासाठी हे सगळ उद्योग करायचे...? सगळ्या प्रश्नांची उत्तर या टॉपीक मध्ये... अर्थातच छोटीशी गोष्ट आहेच नेहमी प्रमाण

Return type of function in C
05:06

तुम्ही C चा प्रोग्रॅम लिहीतांना एखादी एरर आली किंवा वॉर्नींग आली तर तुमचे लॅब असिस्टंट खुप वेळा फंक्शनचा प्रोटोटाइप लिहा असे सांगुन निघुन जातात. एकतर नक्की काय लिहायच ते माहीत नसतं आणी माहीत असेल तर का लिहायच माहीत नसतं... या व तत्सम शंकाची उत्तरे तुम्हाला या व्हिडीओ मध्ये मिळतील. अर्थात या ठिकाणी सुद्धा अजून एक गोष्ट आहेच...

Function prototype
06:04

Inside every well-written large program is a well-written small program. -- Charles Antony Richard Hoare, computer scientist

Summary till date
09:03

Here is a small test on functions in C

Quiz on function in C
10 questions

Here are assignments to write ranging from simple to difficult programs on functions in C. Try to write programs on your own using function. Some of the assignmets might be repeated from last few topics but don't forget that you are learning how to write and call user defined function. So whether it is simple or difficult write the program and execute it. Input different values and properly test your code to learn more and more from the program. After all practice makes man (and women too...!) perfect

Assignments
1 page
Interview Questions - 5
00:38
+ Naughty pointers
7 lectures 29:32

A good programmer is someone who looks both ways before crossing a one-way street. -- Doug Linder, systems administrator

Introduction
01:51

Besides a mathematical inclination, an exceptionally good mastery of one's native tongue is the most vital asset of a competent programmer. -- Edsger Dijkstra

Introduction to pointers in C
04:07
The value of a prototype is in the education it gives you, not in the code itself. -- Alan Cooper, software author, from The Inmates are Running the Asylum
Pointers and functions
10:03
Universal Program on pointers in C
07:04
There are two ways of constructing a software design. One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies. And the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. -- Charles Antony Richard Hoare
Illustrative program on pointers in C
06:27
Cryptic Quiz
3 questions

When C program is written, the next stage is compilation and execution. Many times students are aware only about compile time errors. Here is an interesting post to examine what different types of error in C program could occur.

Types of Errors in C
3 pages
University Questions
1 page
+ Arrays in C Language
15 lectures 01:22:51
Curtain-raiser
03:22
How array works in C
14:05
Array initialization and assignment in C
07:54
Pointers revisited
06:36
Pointers arithmetic
06:32
Pointers and arrays
06:16

Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight. -- Bill Gates, co-founder of Microsoft Corporation

Arrays and functions
03:32
Array bound checking
03:37
X-Ray of an Array in C
03:51
Double dimensional array in C
04:41
Pointers and 2-D array in C
07:54

The topic takes overview of the chapter Arrays in C programming language

Summary
00:57

Exhaustive quiz... so hold your breath...!

Chapter Quiz
9 questions
Interview Questions - 7
02:14
Notes on Pointers in C
9 pages
+ Strings in C Language
19 lectures 01:57:08

You might not think that programmers are artist, but programming is an extremely creative profession. It's logic based activity...

John Romero

Character array in C
10:12
Introduction to string in C
06:19
String input and output - part I
06:50
Pointers and strings in C
09:08
String input and output - part II
07:30
String Manipulation
03:49
String compare library function - strcmp
07:32
String copy library function - strcpy
03:01
String change case library function - strupr and strlwr
03:49
String reverse library function - strrev
02:46
String concatenation library function - strcat
02:32
String copy - User defined function
09:59
String change case - User defined function
09:29
String length - User defined function
05:44
String compare - User defined function
08:36
The sooner you start to code, the longer the program will take. -- Roy Carlson, University of Wisconsin
String reverse - User defined function
12:00
Array of Strings
04:06

Here is quiz on string manipulation

Chapter Quiz
6 questions

Assignments though seems to be bit difficult, don't look out for source code on the internet. Attempt to write your own code even though you take enough time for writing each program.

Developing your own logic, and trying to write on your own would only help strengthening your concepts of C language

Best Wishes

Assignments on String manipulation
01:11
+ Processor Directives
5 lectures 20:51

The video takes a review of control structures and then emphasize importance of C preprocessor

Behind the Scenes
02:40

As a C programmer, he is usually concerned with compilation and execution of a program. However We are encouraging our learner to peep into internal stages through which your program goes each time viz. Pre-processing, Compiling, Linking and Execution... Enjoy the inner beauty of C

Inner beauty of C
08:56

This video gives you introduction to C preprocessor

C Preprocessor
01:35

#include stdio.h आणी #include conio.h हि स्टेटमेंट्स तुम्ही C language शिकायला सुरवात केल्या नंतर पहील्याच दिवशी ऐकता पण त्याचा अर्थ न कळाल्यामुळे तशीच वापरत जाता. याच preprocessor directive चे detail concepts या व्हिडीओ मध्ये

File Inclusion
05:35

Code never lies, comments sometimes do...!
Anonymous

Here is explaination of syntax of macro in C language... Listen and view carefully... to understand programs in next two lectures...

Macros in C
02:05

Here are interesting and tricky questions on preprocessor directives...!

Micro quiz of Macro...!
4 questions
+ Structures in C Language
11 lectures 55:25
Review
02:11
Introduction to Structures in C
05:02
Syntax of Structures in C
05:03
typedef in C language
03:50
Accessing structure elements
05:26
Illustrative program on Structure
08:49
Array of structure in C
07:14
Passing structure to function in C
07:23
Structure pointer
07:00
Nesting of structures in C
03:19

Check your understanding by giving a test on structures in C

Quiz on Structures in C
5 questions
Assignments
00:08
Requirements
 • Curiosity
 • Any C compiler
 • Notebook
Description

This course lets you master all concepts of C programming language because:

 • Internal working has been explained using simple Animation
 • Numerous real life examples have been given to understand tricky concepts
 • Your understanding and queries have been mapped with concerned examples

The course contents are not knowledge assumption oriented but we assume that

 • You don't know computer fundamentals
 • You don't know programming fundamentals
 • You want to master C programming language by self learning way
 • You don't know why to learn C programming language
 • You are curious enough to think and imagine "out of the box"

The Course contains

 • All concepts explained using animation supported by voice-over including control structures, functions, pointers, arrays, strings, structures and file handling
 • Tests at the end of chapter and at the end of important units
 • The standard syllabus from computer fundamentals to file handling in C

The complete syllabus consists of 18+ hours video lectures. The number of hours taken may vary from programmer to programmer. If you don't skip any contents in the complete course and try to write sufficient programs at the end of each chapter then you will become master in C programming language. Support material will be uploaded continuously.

You will not need assistance of anybody if you follow the learning and homework seriously.

The addition of notes, glossary, e-contents will be continuous process.

Who this course is for:
 • Working professional
 • Engineering or diploma student
 • BCA, B.Sc. (IT), B.Sc. (Computers), BCS student
 • Job Aspirant
 • School or College student or even a housewife