ETS - Plagiarism Detection Tools
3.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
408 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add ETS - Plagiarism Detection Tools to your Wishlist.

Add to Wishlist

ETS - Plagiarism Detection Tools

ทำความรู้จักและหาแนวทางในการนำเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้ในวิชาของท่าน นำเสนอโดยนักเทคโนโลยีจาก ETS KMUTT
3.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
408 students enrolled
Created by ets kmutt
Last updated 4/2015
Thai
Price: Free
Includes:
 • 30 mins on-demand video
 • 1 Article
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • แยกแยะได้ว่าอะไรคือการคัดลอกผลงาน (plagiarism) และอธิบายได้ว่าหากจะแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร
 • อธิบายและยกตัวอย่างได้ว่าผลเสียจากการคัดลอกผลงานเป็นอย่างไร
 • สามารถยกตัวอย่าง Plagiarism detection tools ได้ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงลักษณะการทำงาน ขีดความสามารถ และข้อจำกัดโดยทั่วไปของ Plagiarism detection tools
 • ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการทำ Plagiarism detection tools ไปใช้ในวิชาต่างๆที่เรียน/สอน
View Curriculum
Requirements
 • ความกระตือรือร้นที่จะทดลอง พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ
Description

คอร์สเรียนนี้จะให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของการคัดลอกงาน, โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของคอร์สเรียนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน นำเสนอในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ความหมายของการคัดลอกงาน
 2. ทำความรู้จักเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน
 3. แนะนำการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน Turnitin
 4. ระดมความคิด เพื่อการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยข้อมูลต่างๆเรียบเรียงโดยทีมงาน ETS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Who is the target audience?
 • อาจารย์ ผู้บรรยาย และบุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้สนใจใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
+
Introductions - แนะนำตัว
1 Lecture 04:09

การคัดลอกงานคือการนำผลงาน ความคิดของผู้อื่นมาใช้โดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมถึงเจ้าของ

หากจะทำให้ถูกต้องในกรณีของบทความ หนังสือจะต้องเรียบเรียงใหม่เป็นคำพูดของตนเองและใส่อ้างอิงอย่างถูกต้องเรียกว่า Paraphrase โดยหากเรียบเรียงใหม่แล้วแต่ไม่ได้อ้างอิงถึง ก็ยังถือว่าเป็นการคัดลอกงานอยู่ดี ซึ่งเรียกว่า Paraphrase Plagiarism

การคัดลอกงานนอกจากเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรม คุณธรรมแล้ว ยังเป็นปัญหาที่ทำให้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคลาดเคลื่อนอีกด้วยโดยในเว็ปไซต์ Plagiarism.org ได้จัดระดับความร้ายแรงของ Plagiarism ถึง 10 ระดับดังนี้

1. Clone

2. CTRL-C

3. Find - Replace

4. Remix

5. Recycle

6. Hybrid

7. Mashup

8. 404 Error

9. Aggregator

10. RE-TWEET


What is Plagiarism? - อะไรคือการคัดลอกผลงาน?
04:09
+
Plagiarism Detection Tools - เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน
3 Lectures 09:00

เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงานรับข้อความหรือไฟล์เอกสารประเภทต่างๆเข้าไปเป็น Input

จากนั้นใช้ Algorithms การคำนวนต่างๆเพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อมูล Input และฐานข้อมูลของโปรแกรม

ซึ่งมักจะประกอบด้วยเว็ปไซต์ต่างๆ และ Academic paper ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ

โดยประเภทของโปรแกรมแต่ละยี่ห้อได้มีการเปรียบเทียบไว้โดยคร่าวๆแล้วตาม Link ต่อไปนี้

https://docs.google.com/document/d/1BYek5NplvSZl48cD_SRMTmK-3QucAqcebrGhGMsOhhs/edit?usp=sharing

* keyword: plagiarism detection tools


Getting to know Plagiarism detection Tools - แนะนำเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน
02:11

Algorithm ในการตรวจสอบการคัดลอกงานมีหลาย Algorithms ดังนี้

 1. Fingerprint เป็นเทคนิคที่ทำการเก็บเอกลักษณ์ของบทความไว้ เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบความเหมือน มีความรวดเร็วและเป็นวิธีที่เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงานนิยมใช้กัน
 2. String Match เป็นวิธีที่เกิดขึ้นและใช้กันในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการคำนวนช้าจึงไม่เป็นที่นิยมสำหรับ เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน
 3. Bag of words เป็นวิธีที่นำข้อความในบทความมาคำนวนเป็น Vectors เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของข้อมูล
 4. Stylometry ทั้ง Stylometry และ Citation analysis เป็นวิธีการที่ก้าวข้ามความเหมือนกันของตัวหนังสือ โดยสามารถตรวจจับการคัดลอกงานได้จากลักษณะและเอกลักษณ์การเขียน (สำหรับ Stylometry) และการใส่อ้างอิงของบทความนั้นๆ (Citation Analysis)
 5. Citation Analysis เป็นวิธีการตรวจจับการคัดลอกงานโดยวิเคราะห์จากการอ้างอิงของแต่ละบทความ เช่นเนื้อหาด้าน A ควรจะมีการอ้างอิงถึงเรื่องใดบ้าง เป็นต้น
The mechanism of Plagiarism Detection Tools - กลไกการทำงานของเครื่องมือ
04:35

University of Surrey ได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน 7 โปรแกรมดังนี้

 1. Plagium
 2. Seesources
 3. Plagiarism Detector
 4. Plagiarism Checker
 5. Essay Rater
 6. Turnitin
 7. Plagiarism Detect
โดยทำการปลอมแปลงเอกสารที่มีการคัดลอกงานเข้าไปในระบบเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้
วิธีการปลอมแปลงมี 2 วิธี คือ Letter substitution และ Word Substitution
Letter substitution คือการใส่ตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอักษรต้นฉบับลงเป็น เช่น i กับ l หรืออักษรในภาษาอื่นที่มีลักษณะคล้าย i
Word Substitution คือการแทนคำอื่นๆที่มีความหมายคล้ายหรือเหมือนกัน เข้าไปในคำต้นฉบับ ในทุกๆ N คำเพื่อไม่ให้ข้อความเหมือนกันทั้งประโยค
ผลปรากฎว่ามีเพียง Seesources และ Turnitin ที่มีผลลัพท์จาก worst case scenario ของการทดลองดีที่สุดใน 7 โปรแกรม
University of Hertfordshire ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนการคัดลอกงานระหว่างห้องเรียนซึ่งไม่ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงาน กับห้องที่ใช้ ผลปรากฎว่าห้องที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงานมีการคัดลอกงานกันน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้นจึงพอกล่าวสรุปได้ว่าเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกงานมีผลในการลดจำนวนการคัดลอกงานของเด็ก
และถึงเครื่องมือฯจะสามารถตรวจจับการคัดลอกงานได้ แต่ก็ไม่ถึง 100%
Features and limitation - ขีดความสามารถและข้อจำกัด
02:14
+
KMUTT Turnitin
3 Lectures 14:30

KMUTT ได้จัดซื้อ License ของ Turnitin มาให้สำหรับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยทุกท่านได้ใช้กัน

Turnitin เป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานจากประเทศอังกฤษ มี Features หลักๆ 3 Features คือ

 1. Originality Report
 2. Grade Mark
 3. Grading Rubrics

การสมัครจะต้องเตรียม E-mail & Password ส่วนตัว และติดต่อขอ Account ID และ Password ในการใช้บริการจาก

Admin ขอมหาวิทยาลัย

ประเภทของ Class ที่สามารถสร้างได้ใน Turnitin มีอยู่ 2 ประเภทคือ

 1. แบบธรรมดา
 2. แบบ Master

ต่างกันที่แบบ Master สามารถมี Co-teacher หรือ TA ได้

การ Import รายชื่อนักเรียนใน Class ทำได้ 2 วิธี

 1. ใส่ชื่อและ E-mail โดยตรง
 2. ใส่ Text file หรือ Excel ไฟล์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่โปรแกรมกำหนด

รูปแบบของ Assignment มี 4 รูปแบบ

 1. Paper Assignment เป็น Assignment ธรรมดา ใช้สำหรับสร้างการบ้านใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบ้านอื่นๆ ในอดีต
 2. PeerMark Assignment เป็น Assignment ให้นักเรียน Comment งานของเพื่อนๆ โดยสามารถกำหนดได้ว่าแต่ละคนจะต้องทำการ Review การบ้านของเพื่อนเป็นจำนวนกี่งาน ต้องเขียนตอบอะไรจากการ Review บ้างและข้อความที่เขียน Review จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่
 3. Revision Assignment เมื่อการบ้านมีการส่ง 2nd draft หรือ version ถัดๆไป โดยที่ยังเก็บการบ้าน version แรกอยู่ จะต้องทำการสร้าง Revision Assignment โดยอิงพื้นฐานมาจาก Assignment อื่นๆที่เป็น version ก่อนหน้า
 4. Reflection Assignment เป็นการบ้านที่ใช้สำหรับให้นักเรียนเขียน Review งานตัวเอง เพื่อสะท้อนให้นักเรียนเห็นว่าได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้บ้าง โดยการสร้างจะต้องอ้างอิงถึงการบ้านที่กล่าวถึงด้วย


Turnitin KMUTT - เริ่มต้นการใช้งาน Turnitin (สำหรับอาจารย์ KMUTT เท่านั้น)
04:21

การตั้งค่า Assignment

- วันเปิดรับส่ง (Start date)

- วันกำหนดส่ง (Due date)

- วันหลังวันส่ง (Post date)

ซึ่งมี Options เสริมดังนี้

- Late submission

- Enable originality report

- การ Generate originality report จากการส่งงานของนักเรียน

- การยกเว้นผลลัพท์ของ originality report จาก ข้อมูลที่มีการทำอ้างอิงแล้ว ซ้ำซ้อนเพียงเล็กน้อย หรือทำการ Quote เรียบร้อยแล้ว

- เลือก repository ที่จะเก็บงานที่ส่งเข้ามา

หากเลือกที่จะเก็บงานที่ส่งเข้ามา ไว้ใน Student repository Turnitin ก็จะนำงานที่ส่งเข้ามาไปรวมไว้ในฐานข้อมูล สำหรับใช้เป็นตัวเปรียบเทียบการคัดลอกงาน สำหรับตรวจจับการคัดลอกงานจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย

โดยหากระบบตรวจพบการคัดลอกงานจากผู้ใช้งานจากที่อื่น (งานคนอื่นมีเนื้อความเหมือนกับงานที่เราเคยส่ง) ระบบจะโชว์ที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนนั้นว่ามาจากเรา แต่หากจะเปิดดู ทางผู้ใช้งานนั้นๆจะต้องส่งข้อความขออนุญาตจากเราก่อน ซึ่งเราจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้

- Search option

เราสามารถเลือกได้ว่าจะหาเนื้อหาที่ถูกคัดลอกงาน จากแหล่งข้อมูลไหนบ้าง

- Attach Rubric สำหรับให้คะแนน

Turnitin KMUTT - วิธีการsetupการบ้านและการใช้งาน (สำหรับอาจารย์ KMUTT เท่านั้น)
02:45

รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆในหน้า Assignment

Originality/Similarity Report เมื่อคลิ๊กเข้าไปในการบ้านที่สร้างขึ้นมาแล้ว สามารถกดดู Similarity Report ได้จากผลแถบ Similarity ซึ่งจะแสดงเลขเปอร์เซ็นการคัดลอก และสีแสดงสถานะ (แดง คือคัดลอกมาเยอะ เขียว คือคัดลอกมาน้อย)

QuickMark เราสามารถสร้างคอมเม้นสำเร็จรูปสำหรับใช้ลากแปะคอมเม้นในงานอื่นๆต่อไป รวมถึงคอมเม้นงานโดยบันทึกเป็นเสียง หรือ Text ธรรมดาก็ได้

Rubric score หากผู้สอน import rubric เมื่อครั้งสร้างการบ้านก็สามารถที่จะใช้ Rubric เพื่อให้คะแนนนักเรียนได้ หากไม่ได้ Import ก็สามารถใส่คะแนนเข้าไปตรงๆได้เช่นกัน

PeerMark Feature นี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อการบ้านนั้นเป็นการบ้าน Peer Assignment

โดยที่เราสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆของ Peer Assignment ได้เช่น นักเรียนหนึ่งคนจะต้อง Review งานของเพื่อนกี่คน

ต้องตอบคำถามอะไรบ้างในการ Review เป็นต้น


วิธีการใช้ Originality Report, QuickMark, Rubric score และ PeerMark
07:24

เช็คความสามารถในการใช้งาน Turnitin หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม

สามารถดูได้ที่ http://turnitin.com/en_us/support/help-center

Quiz 3: Turnitin check point! - เช็คความเข้าใจการใช้งาน Turnitin
3 questions
+
Applied Plagiarism detection into your course(s) - การนำไปใช้
2 Lectures 02:20

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการนำเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอก ไปใช้งาน รวมถึงทำแบบทดสอบสุดท้ายก่อนสิ้นสุดคอร์สนี้

โดยให้แต่ละท่านเขียน Reflect ถึงสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปจากคอร์สนี้ตามหัวข้อที่กำหนด ลงใน Padlet Link: http://padlet.com/ets1/ETS_pla_discus2

หัวข้อสำหรับข้อมูลที่จะใส่ลงใน padlet ควรจะเกี่ยวข้องกับคำถามดังต่อไปนี้...

1. วิชาที่ท่านคิดว่าน่าจะนำ Plagiarism Detection tools ไปใช้ และใช้อย่างไร

2. Plagiarism detection tools ตัวไหนที่ท่านสนใจจะใช้ และเพราะเหตุใด

3. ประโยชน์ที่ท่านคาดหวังจากการนำ Plagiarism Detection tools ไปใช้

Applied Plagiarism detection tools in your courses. [Discussion]
02:11

Quiz สุดท้ายจะเป็นคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์สเรียนนี้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาและวิธีนำเสนอต่อๆไป

Quiz 4: Last survey - แบบสำรวจหลังจบคอร์ส
00:09
About the Instructor
ets kmutt
3.5 Average rating
1 Review
408 Students
1 Course
Education Technology Development and Service

ทีม ETS มุ่งที่จะนำทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการปรับแต่ง วิเคราะห์และการพัฒนา เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูล สื่อการสอน ออนไลน์และสร้างระบบจัดการองค์ความรู้ที่ยั่งยืนสำหรับเรื่องเทคโนโลยีการเรียนการสอน ETS เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา KMUTT ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการสนันสนุน การบริการ และการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ETS aiming to apply Engineering skills in tool configuration, analysis, development to create online content, tutorial media, and build sustainable platform for knowledge management in technology for teaching and learning, ETS (Education Technology Service) team is part of KMUTT Transformation initiative designed to provide all sort of technology research, support and service in the area of teaching and learning.