SPSS ile Biyoistatistik Kursu"6 (Regresyon&Korelasyon )

Değişkenler arası ilişkilerin incelendiği lineer regresyon , korelasyon ve lojistik regresyon anlatımımız