Joe Moreira Brazilian Jiu-Jitsu - Course Number 1

Learn to "finish the fight" using the rules, principles, and techniques of Brazilian Jiu-Jitsu Master Joe Moreira