ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

really
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
163 students enrolled
Free
Start Learning Now
 • Lectures 8
 • Length 36 mins
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Thai

Course Description

เมือผู้เรียนได้ทำการเรียนจากคอร์สนี้แล้วจะสามารถ
 บอกองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลได้
 อธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน
 อธิบายวิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม
 วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

What are the requirements?

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการคิดสังเคราะห์
 • กระบวนการทำงานกลุ่ม

What am I going to get from this course?

 • 1 บอกองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลได้
 • 2 อธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน
 • 3 อธิบายวิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม
 • 4. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

Who is the target audience?

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: ชั่วโมงที่ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
04:43

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 2นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

10 questions

ความหมายและองค์ประกอบ

Section 2: ชั่วโมงที่2ตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
03:38

ชั่วโมงที่ 2

5 questions

สื่อและตัวกลาง

Section 3: ชั่วโมงที่3ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
03:58

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 3นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และความหมายของการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

5 questions

ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Section 4: ชั่วโมงที่4ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
03:05

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 4นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทระบบเครื่อข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

9 questions

ประเภทของระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

Section 5: ชั่วโมงที่5รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
04:52

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 5นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อต่างๆของการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

10 questions

รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครื่อข่ายของคอมพิวเตอร์

Section 6: ชั่วโมงที่ 6อุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
03:42

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 6นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ

10 questions

ความรู้เบื้องต้นของการสื้่อสารข้อมูลสำหรับเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

Section 7: ชั่วโมงที่ 7โปรโตคอล และชนิดของโปรโตคอล
06:17

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่ 7นะครับ จะอธิบายเกี่ยวกับโปรโตคอล และชนิดต่างๆของโปรโตคอลของการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

5 questions

โปรโตคอล และชนิดของโปรโตคอล

Section 8: ชั่วโมงที่ 8 การถ่ายโอนข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
05:38

วิดีนี้เป็นวิดีโอที่8นะครับ เป็นวิดีโอสุดท้ายของคอร์ดจะอธิบายเกี่ยวกับคการโอนถ่ายข้อมูลในระบบของการสื่อสารข้อมูลสำหรับคมพิวเตอร์ครับ

5 questions

การถ่ายโอนข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

งานกลุ่มวิชาออกแบบบทเรียนออนไลน์ Computer Education Nakhon Phanom University, เป็น project ในรายวิชา การออกแบบบทเรียนออนไลน์

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับช่องทางในการสื่อสารในชีวิตประจำวันว่า มีอะไรบ้าง  และมีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไร  เช่น
    - การสื่อสารผ่านทางจดหมาย
    - การสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
    - การสื่อสารด้วยถ้อยคำ
    - การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ (ป้ายจราจร สัญญาณไฟ)
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง   และได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร  ทำให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและสรุปความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดังนี้
    - การสื่อสาร  (communication)
    - การสื่อสารข้อมูล  (data  communication)
    - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)
5. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างองค์ประกอบของระบบสื่อสาร  แล้วให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น
    - ข้อมูล (data)
    - ข้อความ (text)
    - รูปภาพ (image)
    - เสียง (voice)
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 21. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จากหนังสือเรียน  แล้วครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูล มีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยผ่านสื่อกลางต่างๆ  ซึ่งสื่อกลางแต่ละแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
2. ให้นักเรียนจับคู่กันตามความสมัครใจ  หรือครูจับคู่ให้ตามความเหมาะสม  แล้วให้ร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างของสื่อกลางทางกายภาพทั้ง 3 ประเภท  แล้วสรุปความรู้ร่วมกัน
3. ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง  สื่อกลางทางกายภาพ  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งครูตรวจ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อกลางการสื่อสารข้อมูล ประเภทสื่อกลางไร้สาย
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง สื่อกลางไร้สาย จากหนังสือเรียน  เมื่อศึกษาจบแล้วให้ทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง สื่อกลางไร้สาย
6. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย  และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
7. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม  กลุ่มละ 4-6 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาและสืบค้นความรู้ในประเด็นที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - วิธีการถ่ายโอนข้อมูล (การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน / การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม)
    - รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ให้นักเรียนวางแผนการทำงานร่วมกัน  และแบ่งหน้าที่กันศึกษาและสืบค้นความรู้  จากหนังสือเรียนและแหล่งสืบค้นที่เหมาะสม

ชั่วโมงที่ 3-41. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและสืบค้นความรู้จากแหล่งสืบค้นต่างๆ  เพื่อสรุปความรู้
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายรูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม  แล้วให้ทำใบงานที่ 1.4  เรื่อง รูปแบบการสื่อสาร เป็นรายบุคคล
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขภาระงานที่แต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และเขียนแผนผังรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลงในกระดาษแข็งที่ครูแจก  เช่น 
     1) บริษัท ล่องนาวา จำกัด  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง  บริษัทต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้ง่าย  บริษัท ล่องนาวา จำกัด ควรเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
     2) บริษัท สายธาร จำกัด  เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่  และมีบริษัทในเครือหลายบริษัทและในการดำเนินงานของบริษัทจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก บริษัทต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่อยู่ในระยะไกลได้และมีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  บริษัท สายธาร จำกัดควรเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
5. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม   ครูชมเชยในความสามารถและการทำงานกลุ่มที่วางแผนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
6. ครูสรุปรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ  และความเหมาะสมกับการใช้งาน  พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อดี  ข้อเสียของรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Ready to start learning?
Start Learning Now