Udemy

Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine

Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng được hế thống quản lý tích hợp Redmine + Google Sheet, Slack, etc.
Last updated 8/2023
Vietnamese