Udemy

Trở thành Project Manager (quản lý dự án) công ty phần mềm

Khóa học hướng dẫn từng bước, giúp bạn hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người Project Manager (quản lý dự án)
Last updated 7/2024
Vietnamese