SORUMLU EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A2
1.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
3 students enrolled

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A2

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ
1.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
3 students enrolled
Created by Hüseyin UYANIK
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $125.99 Original price: $179.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8 hours on-demand video
 • 2 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ Seviye 5 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVINA HAZIRLIK – A2
 • Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kavratmak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
 • A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ KURSUMUZDA NELER ÖĞRENECEĞİZ:
 • A2 Yeterliliği Birimine yönelik MYK yetkili Belgelendirme Kuruluşları sınavına hazırlık konularını öğreneceksiniz.
 • a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.
 • b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
 • c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.
 • ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.
 • d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.
 • e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
 • f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.
 • Önemli NOT: Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Emlak danışmanlığı Kurslarımız A1-A2-A3 olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Belgelendirme sınavına girmek için bu üç ayrı kursu da almak gerekmektedir. Tek kurs sadece bir "Yeterlilik birimini" içermektedir.
Requirements
 • Ön koşul yoktur. Sorumlu Emlak danışmanı ve Emlak danışmanı olmak için en az Lise mezunu olmak gerekir.
Description

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ


1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI:Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2-REFERANS KODU:17UY0333-5/A2

3-SEVİYE:5

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir. Başarım Ölçütleri:

1.1 : Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.

1.2: Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler.

1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.

Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

2.1 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.

2.2 Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.

2.3 Satış/kiralama bütçesini oluşturur.

2.4 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

· Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

· Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.


9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

Who this course is for:
 • Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavına Hazırlananlar
 • Şu anda Sorumlu Emlak Danışmanı olanlar.- Emlakçılık yapanlar. Emlakçı olacaklar
 • Emlakçılık yapanlar ve Emlakçı olacaklar
 • Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenileyecek olan Sorumlu Emlak Danışmanları.
 • Emlak Danışmanlarından, Sorumlu Emlak Danışmanı olmak için sınavına girmek isteyenler.
Course content
Expand all 30 lectures 08:12:48
+ Giriş
2 lectures 16:42

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1-YETERLİLİĞİN ADI:Sorumlu Emlak Danışmanı

2-REFERANS KODU:17UY0333-5

3-SEVİYE:5

4-ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ: ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5-TÜR:-

6-KREDİ DEĞERİ:-

7-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

8-AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9-YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10-YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I:-

11-YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite               [Bu Yeterlilik İçeriği A1 Kursumuzda]

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu [Bu Yeterlilik İçeriği A2 Kursumuzda]

17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi [Bu Yeterlilik İçeriği A3 Kursumuzda]

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

12-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13-BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14-GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


15-BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16-YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17-YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

18-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI: 29/11/2017-2017/109


Preview 07:50

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ


1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI:Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2-REFERANS KODU:17UY0333-5/A2

3-SEVİYE:5

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir. Başarım Ölçütleri:

1.1 : Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.

1.2: Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler.

1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.

Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

2.1 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.

2.2 Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.

2.3 Satış/kiralama bütçesini oluşturur.

2.4 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

· Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

· Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.


9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

Preview 08:52
+ 1. Emlak satış/kiralama stratejileri
4 lectures 01:01:22
Emlak Satış Kiralama Pazarlama Stratejileri
11:52
1-Emlak Satış Kiralama Pazarlama İlkeleri
18:52
Emlak Satış Kiralama Emlakta Pazarlama
09:42
Emlak Satış Kiralama-Satılık emlakta reklam
20:56
+ Emlakta Satış Süreci ve aşamaları
7 lectures 01:17:23
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 1.Potansiyel Müşteriler
12:42
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 2.Yaklaşım
08:05
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 3.Müşteri analizi
06:38
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 4.Sunum
11:26
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 5.İtirazların karşıla
19:10
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 6.Satışın kapatılması
13:26
Emlakta Satış süreci ve aşamaları 7.Ürün ve hizmet teslimi Satış sonu ilişkiler
05:56
+ İş Organizasyonu ve İş planlama
6 lectures 02:39:17
Yönetim ve organizasyon
22:31
İş planlama
34:02
Finansal planlama
15:15
İşetme bütçesi hazırlama
28:13
Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları
49:10
Sorumlu Emlak Danışmanının-Emlak satış elemanlarının sahip olması gereken özelli
10:06
+ BG Kontrol Listesi konular
10 lectures 02:44:18
Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar
11:40
Rakip işletmelerin pazarlama faaliyeti ve emlak piyasası hakkında bilgi toplar
08:42
Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri
15:40
Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.
15:53
Emlak satış kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.
02:36
İş organizasyonu-Yönetim ve Organizasyon-yaparken dikkat edilecek hususl açıklar
53:39
İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat E.H.
17:41
İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken
06:10
Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.
13:08
Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçlarınbelirlenmesinde kullanılan yöntem
19:09