சித்தர்கள் : சில பார்வைகள்

Siddhas: Some Views
Rating: 4.8 out of 5 (9 ratings)
147 students
Tamil

சித்தர் இலக்கியங்கள் பற்றிய அறிவு பெறலாம் (Knowledge of the Tamil Siddha literature.)
சித்தர்களின் சமுதாய பங்களிப்பினை அறியலாம் (Knowing the social contribution of the Siddhas.)
உளவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளைத் தருவதில் சித்தர்களின் பங்களிப்பினை அறியலாம் (Realizing the coordination of the mind.)

Requirements

  • உளவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளைத் தருவதில் சித்தர்களின் பங்களிப்பினை அறியலாம் (Realizing the coordination of the mind.)

Description

I warmly welcome readers who come to this class. This section will help you learn about the Siddhas. Moreover, their knowledge will help people to understand the method used. The benefits of this community achieved by the Siddhas will also be discussed. This section will help you to understand the specialty of the Siddhas.

Who this course is for:

  • முதல்நிலை முதல் ஆய்வுநிலை வரையிலான மாணவர்களுக்கு இக்கல்வி உதவும் (Beginner Tamil Siddha Literature students.)

Course content

9 sections9 lectures49m total length
  • Introduction
    02:55

Instructor

Assistant Professor in Tamil
Dr. Sathiyaraj Thangasamy
  • 4.7 Instructor Rating
  • 16 Reviews
  • 243 Students
  • 2 Courses

DR.T.SATHIYARAJ M.A. (Tamil), M.A. (Linguistics), MPhil, Ph.D., NET., TPT., CCMT., DIPLOMA IN SNSKRIT, DOM, is an Assistant Professor, Department of Tamil in SriKrishna Adithya Arts and Science College. He has presented 75 papers in various Conferences, International Seminars, National Seminars, Journals and chapters. So far, he has published 14 books on Poetry, Research, Computing Tamil, Grammar, History and Editing books also. He has participated 5 seminars and 4 workshop and also organized 3 seminars. He has attained two Research Funding project from UGC and CICT. He specialized in Tamil and Telugu Literary Grammar. He Involved in research and designing of new courses and materials. He motivated students to make them more than publishing 20 books in his teaching field. He was a program officer in Youth Red Cross.