Shëndeti publik - Moduli I (pjesa e parë)

Pjesa e parë
Rating: 5.0 out of 5 (3 ratings)
22 students
Albanian

Koncepte të përgjithëshme mbi shëndetin publik.
Parandalimi dhe nivelet e parandalimit.
Edukimi në shëndetin publik.
Promocioni në shëndetin publik.

Requirements

  • Degjimi i leksioneve

Description

Kursi i Shëndetit publik përbëhet nga dy pjesë:

1. Kursi Shëndeti publik - Moduli I (pjesa e parë)

2. Kursi Shëndeti publik - Moduli I (pjesa e dytë)


Në pjesën e parë të këtij kursi do të njiheni me shëndetin publik, si dhe koncepte bazë, siç janë:

- Hyrje në shëndetin publik.

- Koncepte mbi shëndetin.

- Faktorët përcaktues të shëndetit.

- Sistemi shëndetësor në Shqipëri.

- Institucionet shëndetësore, detyrat e tyre.

- Strukturat e shërbimit shëndetësor.

- Shëndeti riprodhues. Detyrat e Qendrës së Planifikimit Familjar.

- Llojet e parandalimit në shëndetin publik.

- Organet dhe institucionet parandaluese.

- Promocioni shëndetësor. Edukimi dhe promocioni shëndetësor.

- Modele dhe përqasje në promocionin shëndetësor.

- Promocioni nëpërmjet Mas-Medias.

- Promocioni shëndetësor në shkolla.

- Promocioni shëndetësor në shërbimet spitalore.

- Promocioni shëndetësor në shërbimin parësor.

- Promocioni shëndetësor në vendin e punës.

- Shërbimi shëndetësor në ndërmarrje.


Gjithashtu, në pjesën e dytë të këtij kursi do të njiheni me problematikat apo sëmundjet më të shpeshta të shëndetit publik që prekin shëndetin e individit, popullatës dhe komuntetit, siç janë:

- Shëndeti dhe stili i jetës.

- Duhani, ndikimi mbi shëndet. Parandalimi.

- Alkooli, ndikimi mbi shëndet. Parandalimi.

- Droga, ndikimi mbi shëndet. Parandalimi.

- Infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe parandalimi i tyre.

- Aksidentet rrugore, problem shqetësues i shëndetit publik.

- Promovimi i shëndetit mendor.

- Hyrje në epidemiologji.

- Koncepte bazë epidemiologjike mbi sëmundjet.


Who this course is for:

  • Studentet e infermierise, shendetit publik dhe shkencave te tjera mjekesore.

Instructor

Universiteti ¨Ismail Qemali¨ Vlore
Brunilda Subashi
  • 5.0 Instructor Rating
  • 24 Reviews
  • 128 Students
  • 4 Courses

1. Work

* Member of the Scientific Research Center in Public Health

* Lecturer at the Faculty of Public Health, University 'Ismail Qemali' Vlora.

2. Education

* Bachelor in General Nursing

* Master of Science in Nursing Sciences

* Bachelor in Justice

* Professional Master in Civil Law

* PhD in Public Health

3. Training

* FORMADOR DE FORMADORES

* Pedagogical Strategies for Development of Critical Thinking

* Herramientas TIC para docentes, profesionales y estudiantes

* Master Google Classroom

* Acceso y Uso de la Información Científica en Salud

* El maestro: Tips para mejorar tu enseñanza

* Escribir un ensayo

* Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

* Experto en Dietética, Dietoterapia y Nutrición

* GESTIÓN DE PROYECTOS

* Basic Life Support (BLS)

* Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

* Pediatric Advanced Life Support (PALS)

* Educación de diabetes tipo 2

* Tabaco y Salud Pública: De la teoría a la práctica

* Prevención Secundaria de Enfermedades Cardiovasculares para el Equipo del Primer Nivel de Atención