PUSH- Fòmasyon sou Anplwayabilite

Nou se pon k ap ede w eksele nan mache travay la
Rating: 4.6 out of 5 (554 ratings)
3,192 students
PUSH- Fòmasyon sou Anplwayabilite
Rating: 4.6 out of 5 (554 ratings)
3,192 students
Kijan pou w byen vann tèt ou
Kijan pou w jwenn yon travay
Kijan pou w eksele nan yon travay
Kijan pou w akselere karyè pwofesyonèl ou
Enpòtans pou w gen yon mantò pwofesyonèl
Kijan pou w prezante tèt ou sou rezo sosyo ak sou LinkedIn
Entwodiksyon zouti Google (Drive, Sheet, Docs, Calendar..) ak kijan pou w ekri yon email pwofesyonèl
Kijan pou w demontre lidechip nan travay ou
Kijan pou w fè rezotaj
Kijan pou w jere konfli nan travay ou

Requirements

 • Non
Description

Kou sa a, se yon kolaborasyon ant plizyè pwofesyonèl, ekspè nan resous imèn ak enstitisyon prive, pou montre w kijan pou w jwenn yon travay, kijan pou w eksele nan travay ou epi kijan pou w akselere karyè pwofesyonèl ou. Inisyativ sa a se pou pèmèt plis jèn benefisye fòmasyon anplwayabilite PUSH la. Nou envite w suiv li epi pataje l ak tout pwòch ou ki kapab benefisye de li.

N ap remèsye tout enstitisyon patnè nou yo ki rann kou sa a posib: 
Banj, Brana, Brasserie de la Couronne, Dagmar, Digicel, Easy Net, HR Connect, Loop Haiti, Makorov, Shamarh, Sofihdes, Sogebank, Strategys.

N ap remèsye tout pwofesyonèl ki prezante nan kou a: 

 • Sybille Benoit

 • Marc Alain Boucicault

 • Lydie Choute

 • Rose-Laure Georges

 • Christine Coupet Jacques

 • Ketsia Jean Charles

 • Christelle Termilus

 • Anah-Larah Millet

 • Caroline Pidoux

 • Djamila Silva

 • Marie-Lyne Thomas

 • Jean-Pierre Vertil

 • Nadgèle Zéphir

Finalman, n ap voye yon gwo kout chapo bay EasyNet ak Makorov ki òganize pwodiksyon dijital kou a.

Who this course is for:
 • Etidyan, finisan, jèn k ap travay ki vle akselere karyè pwofesyonèl yo
Course content
12 sections • 68 lectures • 2h 22m total length
 • Entwodiksyon
  01:09
 • Elevator Pitch
  03:30
 • Elevator Pitch- Konklizyon
  00:27
 • Elevator Pitch (Pitch Asansè)
  2 questions
 • Entwodiksyon Strategys
  00:36
 • Preparasyon lè w ap chache yon travay
  00:54
 • Chache yon travay
  1 question
 • Redaksyon yon bon CV
  02:24
 • Teknik pou rechèch travay
  02:20
 • Chache travay
  1 question
 • Entèvyou travay 1
  03:16
 • Entèvyou travay 2
  02:34
 • Entèvyou travay 3 + Entwodiksyon Sofihdes
  00:14
 • Entèvyou travay 4
  03:04
 • Entèvyou
  1 question
 • Entèvyou travay 5
  01:30
 • Entèvyou travay 6
  00:18
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Poukisa ou se pi bon kandida a pou pòs la?
  00:30
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Ki pi gwo kalite w?
  00:56
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Kisa ki se pwen fèb ou?
  00:35
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Kiyès ou ye?
  00:31
 • Reponn ak egzanp konkrè
  00:30
 • Kisa pou w fè apre entèvyou a?
  02:56
 • Entèvyou
  1 question
 • Chache yon travay- Konklizyon
  02:27
 • Entwodiksyon Shamarh 1
  00:16
 • Bon Manyè
  05:08
 • Bon Manyè ak valè pèsonèl
  03:04
 • Sèvis Kliyantèl- Entwodiksyon
  00:38
 • Kisa sèvis kliyantèl ye?
  01:25
 • Bon atitid pou yon bon sèvis kliyantèl
  02:10
 • Shamarh Entwodiksyon 2
  01:01
 • Jesyon Konfli
  02:04
 • Jesyon konfli
  1 question
 • Konfli nan travay
  03:13
 • Konfli ak valè pèsonèl
  02:02
 • Konfli ak diferans kiltirèl
  02:25
 • Jesyon konfli- Konklizyon
  03:11
 • Email pwofesyonèl
  03:51
 • Email
  1 question
 • Entwodiksyon Zouti Google
  00:24
 • Entwodiksyon ak Kalandriye Google (Google Calendar)
  02:50
 • Evenman repetitif nan Kalandriye Google (Google Calendar)
  02:17
 • Evenman repetitif nan Kalandriye Google 2 (Google Calendar)
  01:54
 • Kijan pou w envite yon moun nan yon evenman ak Kalandriye Google
  02:03
 • Kalandriye Google sou telefòn ou
  02:04
 • Aksede Disk Google (Google Drive)
  01:29
 • Aksede Dokiman Google (Google Docs)
  02:21
 • Aksede Fèy Kalkil Google (Google Sheets)
  01:23
 • Aksede Google Prezantasyon
  01:10
 • Aksede Fòmile Google (Google Forms)
  09:11
 • Pataje lyen pou moun ranpli Fòmilè Google (Google Forms)
  00:54
 • Pataje Dokiman Google
  02:35
 • Entwodiksyon
  00:18
 • Etik sou rezo sosyo
  03:57
 • Mak pèsonèl
  04:12
 • Mak Pèsonèl
  1 question
 • Pwofil LinkedIn ou
  05:10
 • LinkedIn
  1 question
 • Entwodiksyon- MAB
  00:24
 • Poukisa li enpòtan pou w pran inisyativ nan travay ou?
  04:26
 • Lidèchip
  04:13
 • Networking
  04:05
 • Growth Mindset
  02:22
 • Growth Mindset
  1 question
 • Kisa yon mantò pwofesyonèl ye?
  00:29
 • Enpòtans yon mantò pwofesyonèl
  01:44
 • Kijan w kapab jwenn/idantifye yon mantò pwofesyonèl
  02:07
 • Kijan w kapab kiltive relasyon w ak yon mantò pwofesyonèl
  01:39
 • Mantò Pwofesyonèl
  1 question

Instructors
Oganizatè
PUSH Haiti
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

PUSH gen plis ke de lane ekzistans. gen pou objektif ede ogmante anplwayablite ak ankourajeentegrasyon sosyo-pwofesyonèl jèn Ayisyen .Pwogram lan konsiste de yon fòmasyon nan anplwayablite ak aketikèt pwofesyonèl. Nou ede manm nou yo oryante yo sou mache travay la pandan nou ede yo jwenn staj ak anplwa kay enstitisyon patnè nou yo.Jean-Pierre Vertil
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

Jean-Pierre Vertil se youn nan manm fondatè yo ak kowòdonatè PUSH. Li travay kòm Product Manager nan Sigora Solar nan Charlottesville, Virginia. Anvan sa, Jean-Pierre te travay kòm yon Development and Deployment Engineer avèk Sigora International nan depatman Nòdwès an Ayiti. Li te ede ak deplwaman teknoloji kontè entelijan pou fasilite aksè ak enèji pwòp nan rejyon an. Jean-Pierre diplome nan Jeni Elektrik ak Ekonomi nan Inivèsite Notre Dame nan Indiana. Li gen pasyon pou tenis ak aprantisaj lang etranje.

Steeve Gandhy Chery
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

Steeve Gandhy Chery se yon manm fondatè Push. Li etidye Jesyon antreprizbak Administrasyon nan Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST) an Ayiti. Li ap travay depi plizye lane nan depatman Finans Marriott Hotel Port au Prince tankou Kontab Jeneral/Oditè Revni. Li renmen gade match foutbòl ak dokimantè sou listwa ak lanati epi ale laplaj.

Founder at Push HAITI
Anthony Calixte
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

Anthony Calixte se yon antreprenè k ap viv Miami. Li se youn nan manm fondatè  PUSH. L ap etidye zafè etranjè ak maketing. Youn nan pasyon li se ale nan evenman pou aprann ak konekte ak lòt moun ki pataje enterè l yo.  Li renmen eksplore lòt peyi, jwe spò epi pase tan ak  fanmi l.

Responsab Rekritman
Magda Louis-Juste
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

Magda Louis Juste se youn nan fondatè PUSH yo. Li gen yon lisans nan syans enfimyè.  Li  te suiv kou Antreprenarya Sosyal nan HEC Paris epi li te suiv kou sou entènèt nan Introduction aux Droits Humains ak Université de Genève. Li gen yon sètifika nan rechèch medikal. Magda renmen fè lekti, vwayaje epi ale nan lanmè.

Co-Founder of PUSH
Olsen Barthelemy
 • 4.6 Instructor Rating
 • 554 Reviews
 • 3,192 Students
 • 1 Course

Olsen Barthelemy se yon pasyone teknoloji. Li etidye Syans enfomatik ak ekonomi. Kounya li se fondatè yon biznis ki rele EasyNet ki ofri sèvis enfomatik ak pwodiksyon videyo. Li se youn nan ko-fondatè PUSH ki se yon platfom ki rekrite, fome e plase jèn nan staj oubyen nan anplwa nan diferan konpayi an Ayiti.