การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเบื้องต้น
Rating: 4.3 out of 5 (20 ratings)
147 students
Thai
หลักการและทฤษฏีเบื้องต้นของการประเมินการศึกษา
แนวการและวิธีการประเมิน
การออกแบบเครื่องมือประเมิน(Rubric)
การนำไปใช้ประเมินการสอน

Requirements

 • -

Description

วิชานี้เป็นวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและทฤษฏีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในหัวข้อ Constructive alignment, Learning Outcomes and Bloom’s taxonomy, Assessment and Evaluation, Type of assessment, Rubric Design, และการประเมินโครงงานและการออกข้อสอบ

Who this course is for:

 • อาจารย์
 • วิทยากร
 • สนับสนุนการสอน

Course content

6 sections10 lectures57m total length
 • บทนำ
  00:19

Instructor

Learning Institute
 • 4.3 Instructor Rating
 • 20 Reviews
 • 147 Students
 • 1 Course

สถาบันการเรียนรู้ เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และประชาคม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Institute is the strategic unit that drives KMUTT toward Learning Organization) จึงมีการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน หรือ Center for Effective Learning and Teaching (CELT) ในการพัฒนาการสอนควบคู่กับการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลการเรียนรู้ที่ดี

โดยศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอนมีพันธกิจดังนี้

1.เพิ่มพูนสมรรถนะของอาจารย์ด้วยการจัดฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา และการสัมมนาด้านการเรียนการสอน

2.สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่

3.สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น เทคนิคการสอน สื่อการสอน การทำวิจัยในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา