Udemy

Mô Tả Ý Tưởng và Làm Mockup Phần Mềm với Balsamiq Mockups

Học cách thể hiện ý tưởng phần mềm của bạn một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể nhất
Last updated 10/2020
Vietnamese