Udemy

Microsoft PowerPoint 2019 dành cho mọi người

Giúp bạn hiểu và nắm được cách dùng Microsoft PowerPoint từ căn bản, hướng dẫn bằng giao diện tiếng Việt nên đơn giản, d
Last updated 7/2021
Vietnamese