Udemy

Lập trình Python

Cung cấp các kiến thức về Python: Kiều kiện, vòng lặp, list, hàm, hướng đối tượng, exception, regular expression, file
Last updated 3/2023
Vietnamese