Udemy

Khóa học ứng dụng Google Sheets trong quản lý dự án phần mềm

Khóa học giúp các bạn Project Manager tổ chức dữ liệu và quản lý toàn bộ dự án phần mềm bằng một file Google Sheets
Last updated 5/2024
Vietnamese