Udemy

IDP - Lập kế hoạch phát triển cá nhân

IDP - Individual Development Plan: Lập kế hoạch phát triển cá nhân, công cụ giúp bạn tự chủ trong cuộc sống và sự nghiệp
Last updated 6/2024
Vietnamese