Udemy

FRM part I exam: Quantitative Analysis

Ôn luyện kỳ thi GARP FRM part I (Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính) - phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
Last updated 10/2020
Vietnamese