Udemy

Design Thinking: Từ ý tưởng đến hiện thực

Giải quyết vấn đề phức tạp với tư duy lấy con người làm trọng tâm, với sự cộng tác đa ngành và đổi mới sáng tạo
Last updated 4/2024
Vietnamese