Udemy

Công cụ và kỹ năng dành cho Business Analyst

Cung cấp các kỹ năng cần có cho một chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (PTNV) và những kỹ thuật, công cụ sử dụng trong PTNV
Last updated 12/2016
Vietnamese