Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu

Yaratıcının İspatı, Bilim Felsefesi, Tabiat Kanunları
Rating: 5.0 out of 5 (5 ratings)
792 students
Turkish

Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti anlaşılacaktır. Ayrıca bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğu ve ateizmin bilimsel yaklaşıma uygunsuzluğu en net bir biçimde görülecektir.
Ayrıca tabiat kanunlarının mahiyeti, yaratıcının ispatı ve bilim felsefesi konularında çarpıcı çözümlemeler yapılacaktır.

Requirements

 • Yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceğini merak etmek...

Description

Kurs programımız beş ana bölümden oluşmaktadır:

1- Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları

2- Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?

3- Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?

4- Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması

5- Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler

Önemli Bilgilendirme: İlk üç bölüm olan kongre sunum videoları, 15 dakikalık bir özet mahiyetinde olduklarından, kurs içeriğine eklenmiş olan kongre tebliğinin tam metnini mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. (İngilizce ve Türkçe tam metin eklenmiştir.)

Sunum videosu ile Powerpoint sunumu senkronize olarak yüklenmiş olduğundan videonun yanında görünen sunum görseline tıklayarak tam ekran yapabilir ve net olarak görüntüleyebilirsiniz ve tekrar tıklamanızla yeniden video sunuma geri dönebilirsiniz.

Başlıklara Göre Konu Özetleri ve Kurs Takdimi:

1- Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları

1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumu olan bu çalışmada, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlar yapılmaktadır.

Ayrıca, Yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemeler yapılmıştır. Sunumda; eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek için, bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğu ve ateizmin bilimsel yaklaşıma uygunsuzluğu en net bir biçimde ortaya koyuluyor.

Akademik nitelikli çözümlemelerle tabiat kanunlarının mahiyeti ve yaratılışın alternatifinin evrim olamayacağı, en net ve kesin bir biçimde meydana çıkarılarak, ateizmin bu çürük tuzağı deşifre edilmektedir.

Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, tevhid hakikatinin böyle bir yaklaşımla takdim edilmesine olan ihtiyaç, o hakikatin delillerinin ortaya koyulmasından veya karşıt görüşlerinin çürütülmesinden çok daha öncelikli ve önemli, temel bir meseledir.

Bu çalışma, yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda sağlayacaktır.

Kongre sunumumuz, “Tabiat Risalesi Açılımları: İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu” isimli ve Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatının yapıldığı kitabımızdan yararlanılarak hazırlandığı için, indirilebilir kaynaklara kitabımızın metin ve görsel/interaktif versiyonlarını da pdf olarak yükledik.

Birinci Bölümün Alt Başlıkları:

* Bilimsel Bilginin Kıymetini Belirleyen Unsur

* Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu

* Evrim, Ateizm ve Yaratılış Hakkında Önemli Tespitler

* Tabiat Kanunlarına Yaklaşım

2- Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?

2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumu olan bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Önce temel kavramlar ele alınacak ve daha sonra ise bir eşyanın hangi “gerçek etki edici sebeple meydana geldiği”ni ortaya koyan bir iddianın hangi noktalara dayanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Yapılan analiz sonucunda; eşyanın oluşumunu maddî sebeplerle ve tabiatla veya kendi kendine meydana gelmesi ile açıklamaya çalışmanın, bilimsel nitelikten uzak, çok zor ve içinden çıkılmaz bir yol olduğu bulgusu, temel olarak tespit edilmiş olacaktır.

Ayrıca bu çalışma, eşyanın oluşumunu bir yaratıcı ile izah etmenin, bilimsel düşünceye daha uygun ve akla yatkın, çok daha makûl ve kabul edilebilir bir yol olduğu ve içinde zorunluluk derecesinde kolaylıklar barındıran bir alternatif ihtimal olduğu ve eğer bilimsel olarak kabul edilecek bir model varsa, bu modelin bilimsel nitelikte kabul edilmeye çok daha lâyık olduğunun tespit edilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

3- Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?

3. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumu olan bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır.

Hakikî bir tevhid inancında, şu görünen kâinatın yaratıcısının Allah olduğunu basitçe kabul etmekle iş bitmez. Hatta böyle bir inanç, imanın nihayetsiz mertebelerinden sadece ilk basamağa adım atmaktır ve Cenâb-ı Hak’kın Kur’ân’ında bizden talep ettiği imanın temel özelliklerinden çok eksiktir. Hâlbuki asıl istenen şey, kâinat içinde görünen bütün eşyanın ve vücuda gelen her eşya ve faaliyetin doğrudan doğruya ilahî kudret tarafından yaratıldığını ve O’nun tarafından idare edildiğini kabul etmekle beraber, söz konusu olan bütün idare ve icraatında O’ndan başka her türlü müdahaleciyi ve her çeşit yardımcıyı tamamen ve kesin olarak reddetmektir.

Bu gerçekten akıl almaz büyüklükte, azametli bir meseledir. Allah’a imanın bu gerçek mertebesine çıkmak ve “sağlam delillerle temellendirilmiş, bilgiye dayalı şüphesiz bir inancı” oluşturmak için, ciddî ve detaylı bir incelemeye ihtiyaç vardır. Her şeyin ilahî kudretle meydana gelmesi ve her zaman ilahî iradeye bağlı olması ve bunun Allah için çok kolay bir iş olması ve her şeyi, bir tek şeyi yaratıp idare ettiği aynı kolaylıkta yaratması ve idare etmesi gibi büyük bir meseleyi nasıl açıklayabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

Yürütülen çözümleme, kabul görmüş muhtelif bilimsel bilgilere dayalı olarak yapılan benzetmeler (anolojiler), karşılaştırmalar ve mantıkî çıkarımlar yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Yapılan analiz sonucunda; bütün eşyanın aynı merkezden icad ve idare edilerek, tek ve bağımsız bir yaratıcı olarak kabul edeceğimiz biri tarafından yaratılmasının; başka bir alternatifinin düşünülemeyeceği derecede zorunlu bir gereklilik olduğu, tüm açıklığıyla ortaya koyulmuş olacaktır.

4- Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması

Bu kurs videosu, Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği)’nin düzenlediği “Müfredat ve Yayıncılıkta Müsbet Örnekler” isimli eğitim toplantısında sunulan bir çalışmamızdır. Daha sonra Keşif Yolculukları dersi olarak sunulmuştur. Biz de bu güncel ders videosunu ekledik.

Bu sunumda, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlarımızı paylaştık. Bu bir anlamda Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın değer tespiti çalışmasıdır.

Ayrıca bu sunumumuz, kâinatın sırrını anlamada Kur'an, felsefe ve modern bilim karşılaştırması yapan, "Kur_ân, Modern Bilim ve Felsefe” isimli kitabımızdan yararlanılarak hazırlandığı için, indirilebilir kaynaklara kitabımızın metin ve görsel/interaktif versiyonlarını da pdf olarak yükledik.

5- Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler

Bu kurs videosu, Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği) Ankara şubesinde düzenlenen Eğitim Müzakerelerinin bir parçası olarak sunulan bir çalışmamızdır. Daha sonra Keşif Yolculukları dersi olarak sunulmuştur. Biz de bu güncel ders videosunu ekledik.

Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemelerimizi paylaşacağız.

Who this course is for:

 • Yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretilmesi konusuyla ilgilenen kişiler.

Course content

1 section5 lectures1h 54m total length
 • Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları
  14:47
 • Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür
  15:33
 • Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor
  15:30
 • Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması
  34:27
 • Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler
  34:36

Instructor

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nda Eğitmen
Ediz Sözüer
 • 4.5 Instructor Rating
 • 35 Reviews
 • 2,577 Students
 • 2 Courses

Kısa Biyografi

English short biography is under the Turkish biography below.

İngilizce kısa biyografi, Türkçe biyografinin altındadır.

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur.

Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır.

Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti.

Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü.

Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında “Altın Kalem Yazarlık Ödülü”ne layık görüldü.

Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur:

“Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı’nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Yönelik Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri ve Akademik Etkinliklerinden Bazıları Şöyledir:

* Risale Akademi tarafından düzenlenen Risale-i Nur İzah Çalıştayı’nda “Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Katılımcı ve Esnek Model Yaklaşımı” üst başlıklı tebliğ.

* “Müfredat ve Yayıncılıkta Müsbet Örnekler” eğitim toplantısında “Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması” isimli sunum.

* Ankara’daki eğitim müzakerelerinde “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler” isimli sunum.

* Üsküdar Üniversitesi’nde “Risale-i Nur ve Değerler Eğitimi Paneli”nde “Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli” isimli sunum.

* Harran Üniversitesi’nde düzenlenen “1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nde “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları” isimli sunum.

* Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen “2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nde “Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?” ve “Eğitimde Müspet Dönüşümün Başlatılması İçin Yöntem Tespiti ve Bir Acil Durum Planı” isimli sunumlar.

* Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen “3. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nde “Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?” isimli sunum.

* Üsküdar Üniversitesi’nde “Varoluşu Sorgulayan Kâinat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)” isimli Özel Seminer Programı. (Program sonunda eğitimci yazara plaket verilmiştir.)

* Akademik Dergi Makalesi. DergiPark bünyesinde yayın yapan Katre Dergisi’nin 8. sayısında yayınlanmıştır. Makale İsmi: “Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinat Tasavvurunun Kabul Edilemezliği”

* 1. Yaratılış Kongresi heyetince hazırlanan "Bilimlerin Işığında Yaratılış" kitap serisinin, "Tabiatın, Matematiğin, Mühendisliğin, Tıbbın ve Ziraatın Dilinden Yaratılış" isimli popüler bilim kitabının, "Bir Yaratıcının Varlığı ve Tabiat Kanunları" başlıklı bölümünün yazarlığı.

* 2. Yaratılış Kongresi heyetince hazırlanan "Bilimlerin Işığında Yaratılış" kitap serisi"nin, "Bilimin Işığında Evrim Görüşünün Sorgulanması ve Yaratılış" isimli popüler bilim kitabının, "Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?" başlıklı bölümünün yazarlığı.

Short Biography

Ediz SÖZÜER was born in Ankara in 1974. He works as Revenue Specialist at Revenue Administration.

“A Journey of Discovery for an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program” is the work of the author which is a book published for free on the internet as a basic resource upon which all other work of the author is based.

His journey, which started with writing explanatory notes on Risale-i Nur and with his articles on Risalehaber (Risalenews) website, continued with seminars on “New Perspectives from the Treatise of Nature” which are based on academic work and supported by visuals.

He has always considered this work as a project that is able to bring the Quranic Truths in the Works of Risale-i Nur, a Nonmaterial Treasure of Knowledge, to the use by Humanity and to make a significant contribution to the mental transformation that we need as a society.

In order to bring the completed book to large masses, he started to present “The Journeys of Discovery: Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program” once every two weeks as a continuous program, in the form of a visual book which is based on the printed book.

In addition to that, he has made, as part of his academic educational activities, several presentations on “Educational Approach of Medresetüzzehra” and “Explanatory Work for Risale-i Nur (Treatise of Light)”.

In 2018, the main / source book of the Journeys of Discovery Risale-i Nur Training Program was awarded the “Golden Pen Writing Award” in the field of religious research.

His wish from those who are aware of these works and his words to those who set their heart on Risale-i Nur are as following:

“Please do not attach the importance to my worthless and unimportant personality but rather to the truths that came to the light splendidly as a blessing from Allah and look after them. This is all that I ask from you.”

Some of the Other Academic Educational and Academic Activities of the Medresetüzzehra Educational Approach to Create the Philosophy of Science are as follows:

* We have assumed the secretariat of Risale-i Nur Explanation Workshop organized by Risale Academy and submitted a paper titled “The Approach of Flexible Model in Risale-i Nur Studies, which are realistic and responsive to the needs” during this workshop.

* We made a presentation entitled “Questioning The Factors Which Determine The Real Value Of Scientific Information” during the training program “Curriculum and Positive Examples in Publishing”.

* As part of the discussions on education carried out in Ankara, we submitted a presentation entitled “Evaluation of the Educational Approach and the Philosophy of Science of Medresetüzzehra”.

* We made a presentation entitled “Risale-i Nur's Education Integration and Applied Model of Medresetüzzehra” during the panel “Risale-i Nur and Values Education Panel” in Üsküdar University (Istanbul).

* Harran University, 1. International Congress of Creation in the Light of Sciences. Presentation Name: “The Scientific Compliance of the Thought of the Existence of a Creator and the Laws Of Nature”

* Atatürk University, 2. International Congress of Creation in the Light of Sciences. First Presentation Name: “Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?” Second Presentation Name: “Method Detection and an Emergency Plan to Start a Positive Transformation in Education”

* Iğdır University, 3. International Congress of Creation in the Light of Sciences. Presentation Name: “How is Everything Taking Place With Divine Power?”

* Special Seminar Program at Üsküdar University titled "The Conception of the Universe Questioning Existence (A Science Approach that Accepts the Existence of the Creator)" (A plaque was given to the educator author at the end of the program.)

* Academic Journal Article. It was published in the 8th issue of Katre Magazine, which is published within DergiPark. Article Title: “The Inadmissibility of the Conception of a Universe in which the Truth is Unknowable”

* Author of the chapter titled "The Existence of a Creator and the Laws of Nature" in the popular science book "Creation from the Language of Nature, Mathematics, Engineering, Medicine and Agriculture" in the "Creation in the Light of Science" book series prepared by the 1st Creation Congress delegation.

* Authorship of the section titled "Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?" in the popular science book titled "Questioning the View of Evolution in the Light of Science and Creation" in the "Creation in the Light of Science" book series prepared by the 2nd Creation Congress delegation.