પ્રભુ-સ્મરણમાં તલ્લીનતા સ્કંધ 1 - 6

શ્રીમદ્દ ભાગવત ના 12 સ્કંધ ની સરળ ભાષામાં સમજ
Free tutorial
Rating: 0.0 out of 5 (0 ratings)
9 students
1hr 20min of on-demand video
Gujarati

શ્રીમદ્દ ભાગવત ના 12 સ્કંધ ની સરળ ભાષામાં સમજ

Requirements

  • No

Description

પુષ્ટીમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં શ્રીમદ ભાગવતનું વાંચન અભ્યાસ બહુ મહત્વનો છે. ખાસ કરીને જયારે કોઇ સ્વજન આ દુનિયામાંથી પ્રભુના ધામમાં જાય, એ વખતે ભાગવતની કથા કરવી એ જાણે કોઇ જાતની સામાજિક અને ધાર્મિક ફરજ જેવું છે. આ વાતો થી આપણો પ્રભુ પરનો પ્રેમ વધે, ઇશ્વર પરની શ્રદ્ધા વધે, ઇશ્વર તરફ જવાનો માર્ગ સરળ બને, સહજ બને એ પ્રયાસ છે. કારણ કે શરીર છોડ્યા પછી પણ આત્માની ગતિ અટકતી નથી. આપણા માટે કેમ સોમવાર પછી મંગળવાર મંગળવાર પછી બુધવાર એટલે આપણા જીવની ગતિ ચાલુ છે, શરીર છે, શરીર પતી જાય પછી પણ આત્માની ગતિ અટકતી નથી. એટલે આપણે કહીએ કે આત્માની સદગતિ થાય. તો આત્માની ગતિ ચાલુ છે એને ભાગવતની વાતોથી સદગતિ મળી શકે એવી શ્રદ્ધા આપણા ધર્મમાં છે.આપણે ભાગવતનો અભ્યાસ કરીએ, આપણા મનમાં જે ભાગવતના વિચારો આવે તે આપણી સાથે જે સ્વજનો જોડાયેલ છે, એમને પણ એનો અનુભવ થાય, અને બધાની મુક્તિ થઇ જાય. ભાગવતનો અભ્યાસ કરવો તે આપણો બહુ મોટો નિર્ણય છે, તો મનમાં આપણા સ્વજનો જેઓએ આ ભૌતિક દુનિયા છોડી દીધી છે એમનો વિચાર મનમાં રાખજો. કારણ કે આપણા બધા વિચારો શરીર છે ત્યા સુધી શબ્દોથી સંભળાય છે, પણ શરીર છૂટી જાય પછી આત્માને આપણા ભાવ નો પણ અનુભવ થાય છે. આપણી બધી ભાવનાઓ, આપણા વિચારો, સંકલ્પોનો એમને અનુભવ થાય છે. બધા સ્વજનોને યાદ કરીને ભગવાનને એક સંકલ્પ કરો કે આપણે જે ભાગવતનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, એ ભાગવતના અભ્યાસનું પુણ્ય, એનો લાભ, આ બધા સ્વજનોને મળે. આ સ્વજનોની મુક્તિ થઇ જાય.


ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઘણાં બધા ધર્મગ્રંથો છે, ઘણાં બધા આચાર્યો છે, સંતો છે તેમ છતાં, માણસના મૃત્યુ પછી અથવા મૃત્યુ વખતે ભાગવતની કથા કરવી, ભાગવતનો અભ્યાસ કરવો, એવુ વિદ્વાનોએ, આચાર્યોએ નક્કી કર્યુ, પસંદ કર્યુ. ભાગવતમાં એવુ શુ છે કે જે કોઇ ધર્મ ગ્રંથમાં નથી? ઉપનિષદ છે, વેદ છે, આટલી બધી સ્મૃતિ છે, પણ બધા આચાર્યોએ એમ કીધુ કે, મૃત્યુ પછી અને મૃત્યુ વખતે, મૃત્યુ પહેલા પણ ભાગવતનો અભ્યાસ સર્વશ્રેષ્ઠ. ભાગવતમાં એવુ શુ છે કે તેને એટલું મહત્વ આપવામાં આવ્યુ છે? ભાગવત બહુ મોટો ગ્રંથ છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કરતા ભાગવતમાં લગભગ પંદર હજાર શ્લોક છે, બાર સ્કંધ છે. આવી રીતે કુલ ત્રણસો પાંત્રીસ જેટલા અધ્યાય છે. એક એક સ્કંધમાં અઢાર થી વીસ અધ્યાય છે. એટલે કે એક સ્કંધમાં વીસેક અધ્યાય, એવી રીતે કુલ ત્રણસો ત્રીસ-પાંત્રીસ અધ્યાય છે અને 12 સ્કંધ છે. કુલ મળીને પંદર હજાર શ્લોક છે. તો આપણે દરરોજ એક સ્કંધ નો અભ્યાસ કરશુ. આમ તો ભાગવતનો અભ્યાસ કરવો હોય તો આખી જિંદગી જ આપવી પડે, આખી જિંદગી જ અભ્યાસ કરવો પડે. પણ આપણે, એક નાના વ્યક્તિ, નાની સમજ છે તો આપણાથી જે નાનો પ્રયાસ થઇ શકે એ કરશુ, તો આજે આપણે પહેલા સ્કંદની વાત કરશું.


Who this course is for:

  • All age groups

Instructor

Online Rasmay Bodhi
Hiten Bhuta
  • -- Instructor Rating
  • -- Reviews
  • 19 Students
  • 2 Courses

हहतेन भ ुता एक भारतीय उद्यमी, साम ुदानयक नेता, म ु ख्य वक्ता, लेखक और एक प्रेरणादायक कोच हैं। हहतने CGS ग्र ु प के संस्थापक और CEO हैंजो भारत, अमेररका और UAE के सॉफ्टवेयर ववकास केंिों के साथ अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपननयों में से एक है, न्द्जसके 40 देशों में 5,000 से अधिक ग्राहकों हैं। हहतेन संय ु क्त राज्य अमेररका, य ूरोप और दक्षिण प ू वव एशशया में कई उल्लेखनीय सम्मेलनों में एक भागीदार और म ु ख्य वक्ता रहे हैं। हहतेन ने चार ककताबें शलखी हैं न्द्जनका नाम है, I see God in You, The Sacred Message, The Ultimate Unity, और Mindful Business. वह कई प ुरस्कारों के प्राप्त कताव भी हैं और उरहें गल्फ रय ूज़, इकोनॉशमक टाइम्स, द हहदं ू और इनसाइड बबज़नेस सहहत कई मीडडया आउटलेट्स में धचबित ककया गया है। हहतेन का जरम भारत के ग ु जरात के अमरेली न्द्जले के दामनगर में उनके मामा के घर पर ह ु आ था। हहतने का जरम एक प ु न्द्टटमागीय वैटणव आस्था और कपोल सम ुदाय में हरेश भ ुता और सु शीला भ ुता के घर में ह ु आ था। हहतेन भ ुता के5 वपताजी एक व्यवसायी थे, न्द्जनके पास आयात-ननयावत व्यवसाय के साथ-साथ एक इस्पात फै क्टरी भी थी। उनकी मााँ एक आध्यान्द्त्मक भक्त थीं, न्द्जरहोंने ज्यादातर भारतीय सांस्क ृ नतक और आध्यान्द्त्मक दशनव के बारे में हहतेन को पढाया था। हहतेन ने म ु ंबई के ग ु जराती मीडडयम स्क ू ल में पढाई की और बाद में उरहोंने शमधथबाई कॉलेज में अपना ज ू ननयर कॉलेज प ूरा ककया। उरहोंने 1992 में K. J. सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीननयररंग से इंजीननयररंग से स्नातक की डडग्री हाशसल की है। हहतेन ने भारतीय प्रौद्योधगकी संस्थान, बॉम्बे में 2011 में एक साल के कायकव ारी कायक्रव म और अहमदाबाद में भारतीय प्रबंिन संस्थान से स्नातकोत्तर कायवकारी कायवक्रम को सफलताप ू वकव प ूरा ककया। 1995 में हहतने ने सॉफ्टवेयर ववकास, सचव इंजन ऑन्द्प्टमाइजेशन, इंटरनेट माकेहटगं , वेबसाइट डडज़ाइन, सॉफ्टवेयर ववकास, पे पर न्द्क्लक - Google ऐडवर्डवस, सोशल मीडडया और फेसब ु क अन ु क ू लन, वेब-होन्द्स्टंग और डोमेन में ववशेषज्ञता वाली एक प्रौद्योधगकी और मीडडया कं पनी CGS Infotech की स्थापना की। 6 हहतेन भ ुता होटल ववकास पबिका के संपादकीय बोडव के सहसंस्थापक और सदस्य हैं और आनतथ्य उद्योग के शलए प्रौद्योधगकी के रुझान को सकक्रय करने में सकक्रय भ ू शमका ननभाते हैं। हहतेन FICCI में IT की राटरीय सशमनत के सदस्य के रूप में भी काम करते हैं, जो भारत का सबसे बडा चैम्बर ऑफ कॉमसव है। वह ननयशमत रूप से दन ु नया भर में FICCI के व्यापार प्रनतननधि मंडल का नेतत्ृ व करते हैं। उरहोंने सटें ल ुइस, MO में प्रायोधगक प्रशशिण कायक्रव म के संचालन में भी महत्वप ू णव योगदान हदया है। हहतने US-IIC में एक टेक्नोलॉजी मेंटर हैं- एक US कमशशवयल फॉरेन सवववसेज समधथवत संग।न। उरहोंने 2018 में SelectUSA summit सम्मेलन में भाग शलया था। हहतेन ने व्यवसाय, प्रबंिन और प्रौद्योधगकी के िेि में अन ुसंिान भी ककया है। उनके शोि पि ववषय वस्तु की उनकी समझ की गहराई और संबंधित ििे ों में असािारण योगदान को प्रदशशतव करते हैं। वह gamification और प्रनतट।ा प्रबंिन से संबंधित सॉफ्टवेयर पर दो पेटेंट रखते हैं।7 हहतेन अपनी उत्क ृ टटता और अंतरावटरीय व्यापार और आनतथ्य प्रौद्योधगकी के िेि में लगातार योगदान के शलए कई प ुरस्कारों के प्राप्त कताव हैं। ● Certificate Of Appreciation From US Consulate General ● Award From Vision Foundation For Being Global Visionary ● Award From Oman Chamber Of Commerce & Industry ● Award from IIT-Bombay for Contribution in Empowering & Teaching Entrepreneurship ● Award From Kapol Business Council (KBC) For International Business हहतेन ने मानव प्रदशवन, एक्शन और प्रेरणा पर चार ककताबें शलखी हैं। उनकी ककताबों का प्रम ु ख व्यावसानयक नेताओं और शशिाववदों ने समथवन ककया है। ● I See God in You, 2009 में प्रकाशशत यह एक आध्यान्द्त्मक रूप से आिाररत प ुस्तक है जो जीवन के दबाव से ननपटने के शलए व्यावहाररक जीवन के पररणाम और 8 हाथों पर आवेदन प्रदान करती है। यह मानवीय ज्ञान, इनतहास, इच्छा, तकव, स्वप्न, ज ु न ू न, आदत, और वास्तववकता के शाश्वत प्रश्न के असंख्य दन ु नया के सार का ववस्तार करता है। ● Mindful Business, 2020 में प्रकाशशत यह प ुस्तक उन लेखों का एक संग्रह हैजो जीवन और व्यवसाय के बीच संबंि स्थावपत करके दोनों से ननपटने के शलए सकारात्मक ववचारों और रचनात्मक व्यवसाय प्रथाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हहतेन के लेख होटल ववकास, कपोल शमि और कपोल समाज डारपेन जैसी व्यावसानयक पबिकाओं में भी लोकवप्रय ह ु ए हैं। इसके अलावा हहतेन ननयशमत रूप से शल ंन्द्क्डन पल्स, मीडडयम और एकेडशेमया पर अपने ववद्वताप ू णव लेख प्रकाशशत करते हैं। हहतेन की शादी अल्पा से ह ुई है, जो सरकार चेररटेबल फाउं डेशन का एक अशभरन हहस्सा हैं, न्द्जसे हहतेन के साथ शमलकर अल्पा द्वारा श ु रू ककया गया था। वह साकार फाउंडशे न के हेल्थ डडववज़न की चये रपसनव हैंऔर स्वस्थ जीवन ववचारों के कायावरवयन की देखरेख करती हैं

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 15,000+ courses