A'dan Z'ye Kişisel Verilerin Korunması
4.7 (27 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
109 students enrolled

A'dan Z'ye Kişisel Verilerin Korunması

Girişimciler İçin KVKK, KVKK, 6698 sayılı Kanun, GDPR
4.7 (27 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
109 students enrolled
Last updated 6/2020
Turkish
Price: $34.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5 hours on-demand video
 • 3 articles
 • 37 downloadable resources
 • 1 Practice Test
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • İşbu kursta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve uygulama örnekleri açıklanacaktır.
Requirements
 • Kursta bütün konuları temelden alarak ilerleten bir yöntem izlendiği için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
Description

A'dan Z'ye Kişisel Verilerin Korunması Kursu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatı ayrıntılarıyla izah eden ve hem şirketler bazında hem de ilgili kişiler düzeyinde uygulama içerisinden doğrudan örnekler sunan bir eğitim sürecidir.

Eğitimimiz 2 yıla yakın bir süredir pek çok şirkete, derneğe, meslektaşımıza vermiş olduğumuz ve sonuçlarından emin olduğumuz etkili bir eğitimdir.

Bu eğtimin farkı, Kanunu ve ilgili mevzuatı bir hukukçu gözüyle ilk yayınlandıkları andan itibaren izleyen bizlerin anlatımlarımızı, doğrudan sahadan uygulayıcı tecrübeleri ile bezenmiş bir şekilde sunmamızdır. Eğitimimizde salt bir kanun anlatımı ile karşılaşmayacak, Kanunun ve ilgili bütün terimlerin mantığını öğrenecek, uygulamadaki karşılıklarını göreceksiniz.

Kursumuzun büyük bölümünde yazılı bir metin ile anlatımlarımız destekleneceği için, dikkatiniz dağılmayacak ve anlayamadığınız yahut kaçırdığınız yerleri metin üzerinden takip ederek daha rahat ilerleyebileceksiniz. Anlatımlarımız metin destekli olmakla birlikte sunumumuz bu metinlerin okunmasından ibaret olmayacak, ekranda özet şeklinde göreceğiniz bilgileri sizlere detaylı bir şekilde açıklayarak ilerleyecek ve yer yer anlatımlarımızı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun videoları ile zenginleştireceğiz.

Ayrıca sorularınıza 24 saat içinde cevap garantisi veriyoruz. Kurs esnasında veya kursu sonlandırdıktan sonra, kişisel verilerin korunması hukuku ile ilgili aklınıza takılan bütün soruları bize buradan ulaştırabilirsiniz.


Kursumuzda görüşmek üzere...


Who this course is for:
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında çalışmak isteyen avukat ve stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri başta gelmek üzere, bu sahada faaliyet yürütmek isteyen herkes ve Veri Sorumluları ile irtibat kişileri. Ayrıca yalnızca haklarından haberdar olmak ve bunları korumak isteyen bireyler.
Course content
Expand all 44 lectures 06:19:48
+ Kişisel Veri Nedir?
3 lectures 08:34
Kişisel Verilerin Niteliği
03:24
Kişisel Veriler
01:21
+ Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuat
4 lectures 41:47
Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Gelişimi
05:54
Kanunun Kapsamı
23:45
Kişisel Veri İşleme
01:57

                                                                                 TEMEL TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İrtibat Kişisi

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu Temsilcisi

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi.

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.


Mevzuatta Öne Çıkan Kişiler
10:11
+ Haklar ve Yükümlülükler
11 lectures 56:26

Bundan sonraki dersimizde, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ilgili kişi kavramını açıklayan videosu ile devam edilecektir. Bu video size aktardığımız hususların pekiştirilmesi için eklenmiş olup, izlemeniz bizce önemlidir.

İlgili Kişinin Hakları
02:37

Bu video Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinden alınmış olup, hakları Kuruma aittir.

KVKK Videosu-1
01:39
Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
02:59
Veri işleme Sürecinde Uyulacak Temel İlkeler
04:20
Açık Rıza
18:25
Aydınlatma Yükümlülüğü
01:06
Kişisel Verilerin Yurt içi ve Yurt dışı Aktarımı
07:05
Kişisel Verilerin İmhası
09:59
Teknik ve İdari Tedbirler-Denetleme Yükümlülüğü
03:09

Bu dersin akabinde sizlere bir KVKK videosu sunacağız. Günlük hayatta yapılan ve pek dikkat edilmeyen konulara dair olan bu videoyu izlemenizi tavsiye etmekteyiz.

Preview 03:54

Bu video Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinden alınmış olup, hakları Kuruma aittir.

KVKK Videosu-2
01:13
+ VERBİS
4 lectures 27:46

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgını sebebiyle VERBİS'e kayıt sürelerini uzatmış ve bu kararı internet sitesinde yayınlamıştır. Karar metni aynen aşağıya alınmıştır.

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına,

 • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son durumda Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü için öngörülen süreler 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü için öngörülen süreler 30.09.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü için öngörülen süreler ise 31.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine ertelenmiştir.

VERBİS'e Kayıt
10:43

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı gereği 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde yer alan “... derneklerden, ...vakıflardan ve ...sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesi “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile vakıf, dernek ve sendikalar Türkiye'de yerleşik olmaları ve kendi mevzuat ve amaçlarına uygun veri işlemeleri durumunda VERBİS'e kayıttan istisna tutularak; dernek, vakıf ve sendikalara veri işleme hususunda bir nevi rahatlık sağlanmıştır.

İstisnalar
05:47
Yıllık Çalışan Sayısı ve Yıllık Mali Bilanço Toplamı Nasıl Tespit Edilir?
05:25
Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösterenler VERBİS'e Kayıtla Yükümlü Mü?
05:51
+ Kişisel Veri İşleme Envanteri / Veri Saklama ve İmha Politikası
1 lecture 12:50

Bu dersimizde geçen envanterin ve politikanın açık, anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir olmasına ilişkin belirleme ve bu evrakların ilgili kişi tarafından dahi rahatça anlaşılabilir hazırlanması gerektiğine dair tespitler, söz konusu evrakların nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklamak için kullanılmıştır. Bu belirlemelerden Envanterin kamuya açık olacağı ve herkes tarafından incelenebileceği şeklinde bir düşünce hasıl olmamalıdır.

Envanter ve Politikanın Hazırlanması
12:50
+ Yaptırımlar
3 lectures 34:16

KVKK'daki idari para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesine göre her sene yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olup, idari para cezalarının limitleri de bu orana göre yeniden artmıştır.

Son durumda 1 milyon TL'lik idari para cezası üst sınırı 1.8 milyon TL'yi; en alt limit olan 5 bin TL ise 9 bin TL'yi aşmış bulunmaktadır.

İdari Para Cezası
03:40
Hapis Cezası
05:50

İşbu makale kurs ile ilişkisi ve önemi hasebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi internet sitesi aracılığıyla erişilen https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd adresinden alınmıştır. Makalenin müellifleri Aslıhan KART ve Muammer KETİZMEN olup, makalenin hakları tarafımıza ait değildir. Söz konusu makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/50609/638353 bağlantısı kullanılarak erişilebilir.

KVKK'ya Kabahatler Kanunu'nun İçtima Hükümleri Açısından Bakış
24:46
+ Kurul Kararlarına İtiraz
1 lecture 07:39
İtiraz Aşamaları/Yargılama Süreci
07:39
+ Aydınlatma Metni
2 lectures 16:25
Aydınlatma Metninde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
13:40

Bu video Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinden alınmış olup, hakları Kuruma aittir.

KVKK Videosu-3
02:45